La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

martedì 8 gennaio 2013

Premiul International Limen Arte 2012

Piazza S. Leoluca - Complexul Monumental Valentianum 89900 Vibo Valentia - tel. 0963.294602 - fax 0963.294630
e-mail presidenza@vv.camcom.it
Vibo Valentia, 15 decembrie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

PREMIUL INTERNATIONAL LIMEN ARTE 2012. CAMERA DE COMERT INAUGUREAZA LA PALAZZO GAGLIARDI CEA DE A IV-a EDIȚIE A PRESTIGIOASEI EXPOZITII INTERNATIONALE DE ARTĂ CONTEMPORANĂ.

Inaugurat de Camera de Comerț din Vibo Valentia, Premiul Internațional “Lìmen Arte” 2012. În seara zilei de 15 decembrie, în sediul istoric al Palatului Gagliardi, a avut loc deschiderea oficială a celei de-a IV-a patra ediție a expoziției internationale de artă contemporană, care, încă o dată incredințata direcției artistice a prestigiosului Prof. Giorgio din Genova, va rămâne deschisă publicului până pe 27 ianuarie 2013.
Mult-așteptatul și importantul eveniment artistic și cultural organizat de Camera de Comerț din Vibo Valentia, consecvențial în structurarea sa, se prezintă din ce in ce mai interesant prin noile propuneri și prin prezențele artistice diverse, printre altele, din ce in ce mai cosmopolite, semn al consensului și succesului tot mai mare al evenimentului în circuitele naționale și internaționale din acest sector. Urmărind in mod cert o tendință in creștere, anul acesta, operele in expoziție sunt 129 (în prima ediție, din 2009 erau 75, 93 in cea de-a doua și 110 in a treia) și toate realizate de artisti selectionați cu atenție de critici de prestigiu și influență, în specific, pe lânga Prof. Di Genova, Elena Del Drago (RM), Genny di Bert (RM), Elisabetta Longari (MI), Ugo Piscopo (NA) și calabrezii Lara Caccia și Enzo Le Pera. Expoziția, ambientată de curatorul Massimo Caggiano, este și in acest an, structurată în variate secții: cea tematică, mereu nouă, dedicată în acest an, în conformitate cu alegerea precisă a Directorului Artistic, a operelor in hârtie si intitulată C-Arta, alături de cele obișnuite ale artiștilor Italieni, ale Artistilor Străini, Sculptura, Calabrezi Under 35, iar acum si Promisiuni - rezervate studenților Academiei de Arte Frumoase din Italia și din străinătate. Ca dovada a marii valențe artistice și culturale a “Lìmen Arte”, deosebit de semnificativă este colaborarea oferită de instituții de prestigiu, cum ar fi Academia de Modă din Neapole; Birmingham Institute of Art and Design; Facultad des Bellas Artes de Pontevedra – Univesitad de Vigo; International Center of Photography of New York; IUAV din Venetia, R.U.F.A. Rome University of Fine Arts, Academia de Arte Frumoase din Carrara, Catanzaro, Fidia din Vibo Valentia, Reggio Calabria și Roma, precum și de Asociatia Bibliofili din Calabria, ACLI din Vibo Valentia; Muzeul Civic din Taverna (CZ).
Această ultimă prezență este legată de evenimentul special care însoțește Premiul “Lìmen Arte” 2012 , și anume, "Omagiul lui Mattia Preti" cu ocazia quadricentenarului de la naștere, prin expunerea la Palatul Gagliardi a unei valoroase opere a ilustrului pictor calabrez. O alta valoare adăugată evenimentului confirmă formula didactică prin propuneri de lecții-dezbateri, stages, laboratoare creative, performante artistice, dinamice și antrenante, rezervate tinerilor și studenților. În această perspectivă, lecția-dezbatere pe care Directorul Artistic Di Genova a ținut-o la Liceul de Arta "D. Colao" din Vibo Valentia pentru studenții Institutullui despre "Mondrian, Giacometti, Morandi, Capogrossi, Warhol, câteva exemple ale constrângere la repetiție".
“Premiul International Lìmen Arte - comentează președintele Camerei de Comert, Michele Lico - este un eveniment care ne face sa ne simțim orgoliosi de succesul in creștere de critică si public care se inregistrează la fiecare anuitate. Suntem siguri că și această a patra ediție va menține inaltă misiunea sa, care este aceea de a exalta arta, creativitatea, talentul și, în același timp, de a determina oportunități de creștere individuală și de dezvoltare teritorială. Binomul de Artă-Cultură, de-a lungul istoriei, a fost și este un element de creștere și reprezintă ceea ce dorim pentru acest oraș și pentru provincie, relansând, în câmp național și internațional, o imagine modernă și pozitivă, cu un eveniment care, printre altele, nu se termina in sine insusi, ci lasă urme indelebile de sine, de asemenea, prin colecția de opere care îmbogățesc progresiv Galeria de Artă Contemporană a Camerei de Comerț din Vibo Valentia, inființată în 2009 o data cu instituirea Premiului, și patrimoniu al colectivitătii”.
La Premiul International “Lìmen Arte” 2012 vor fi prezenți, pentru un stage, studenții Academiei R.U.F.A. Rome University of Fine Arts din Roma.

Rosanna De Lorenzo
- Comunicare și Relații Externe -

---------------------------------------------------

Piazza S. Leoluca – Complesso Monumentale Valentianum –89900 Vibo Valentia – tel. 0963.294602 – fax 0963.294630
e-mail presidenza@vv.camcom.it

Vibo Valentia, 15 Dicembre 2012

COMUNICATO STAMPA

PREMIO INTERNAZIONALE LIMEN ARTE 2012. LA CAMERA DI COMMERCIO INAUGURA A PALAZZO GAGLIARDI LA IV EDIZIONE DELLA PRESTIGIOSA RASSEGNA D’ARTE CONTEMPORANEA.

Inaugurato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia il Premio Internazionale Lìmen Arte 2012. Nella serata del 15 dicembre, nella sede storica di Palazzo Gagliardi, si è ufficialmente aperta la IV edizione della rassegna d’arte contemporanea che, ancora una volta affidata alla direzione artistica dell’autorevole Prof. Giorgio di Genova, rimarrà aperta al pubblico fino al 27 gennaio prossimo.
L’atteso e prestigioso appuntamento artistico-culturale della Camera di Commercio di Vibo Valentia, coerente nella sua strutturazione, si presenta sempre interessante nelle nuove proposte e nelle varie presenze artistiche, tra l’altro, sempre più cosmopolite, segno del crescente consenso e successo dell’evento nei circuiti nazionali e internazionali di settore. Seguendo ormai un trend in crescita, quest’anno sono 129 le opere in esposizione (erano 75 nella prima edizione 2009, 93 della seconda e 110 nella terza) e tutte di artisti accuratamente selezionati da prestigiosi e autorevoli critici, nello specifico, oltre al Prof. Di Genova, Elena Del Drago (RM), Genny di Bert (RM), Elisabetta Longari (MI), Ugo Piscopo (NA) e i calabresi Lara Caccia e Enzo Le Pera. La mostra, allestita dal curatore Massimo Caggiano, è, anche quest’anno, strutturata in varie sezioni: a quella tematica, sempre nuova, quest’anno dedicata, secondo una precisa scelta del Direttore Artistico, alle opere in carta e intitolata C-Arte, si affiancano quelle consuete degli Artisti Italiani, Artisti Stranieri, Scultura, Calabresi Under 35, e, ora, anche Promesse -riservata agli allievi delle Accademie di Belle Arti nazionali ed internazionali. Ad attestazione dell’alta valenza artistica-culturale riconosciuta a Lìmen Arte, particolarmente significativa è la collaborazione assicurata da prestigiose istituzioni quali l’Accademia della Moda di Napoli; Birmingham Institute of Art and Design; Facultad des Bellas Artes de Pontevedra – Univesitad de Vigo; International Center of Photography of New York; IUAV di Venezia; R.U.F.A. Rome University of Fine Arts; l’Accademia di Belle Arti di Carrara, Catanzaro, Fidia Vibo Valentia, Reggio Calabria e Roma, nonché l’Associazione Bibliofili calabresi, le ACLI Vibo Valentia; il Museo Civico di Taverna (CZ).
Quest’ultima presenza si lega all’evento speciale che accompagna il Premio Lìmen Arte 2012 ovvero l’”Omaggio a Mattia Preti” nel quadricentenario della nascita, con l’esposizione a Palazzo Gagliardi di una pregevole opera dell’illustre pittore calabrese. Altro valore aggiunto dell’evento si conferma la formula didattica con proposte di lezioni-dibattito, stage, laboratori creativi, performance artistiche, dinamiche e coinvolgenti, riservati a giovani e studenti. In quest’ottica la lezione–dibattito che il Direttore Artistico Di Genova ha tenuto al Liceo Artistico “D. Colao” di Vibo Valentia per gli allievi dell’Istituto su “Mondrian, Giacometti, Morandi, Capogrossi, Warhol, alcuni esempi della coazione a ripetere”.
“Il Premio Internazionale Lìmen Arte – commenta il presidente della Camera di Commercio Michele Lico – è un evento che ci inorgoglisce per il crescente successo di critica e di pubblico che si registra in ogni annualità. Siamo certi che anche questa quarta edizione manterrà alta la sua mission che è quella di esaltare l’arte, la creatività, il talento e, contemporaneamente, di determinare opportunità di crescita individuale e di sviluppo territoriale. Il binomio Arte-Cultura storicamente è elemento di crescita ed è quella che vogliamo per questa città e per la provincia, rilanciando, in campo nazionale e internazionale un’immagine moderna e positiva, con un evento che, tra l’altro, non è fine a se stesso, ma lascia indelebile traccia di sé, inoltre, nella collezione di opere che progressivamente arricchiscono la Galleria d’Arte Contemporanea della Camera di Commercio di Vibo Valentia, avviata nel 2009 proprio con l’istituzione del Premio, e patrimonio della collettività”
Al premio Internazionale Lìmen Arte 2012 saranno presenti, per uno stage, gli studenti dell’Accademia R.U.F.A. Rome University of Fine Arts di Roma.

Rosanna De Lorenzo
-Comunicazione e Relazioni Esterne-

Nessun commento:

Posta un commento