La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 20 novembre 2013

Seminar de studii dedicat Italiei, României şi Europei Centrale şi de Est la Universitatea din Perugia‏

Seminar de studii dedicat Italiei, României şi Europei Centrale şi de Est
la Universitatea din Perugia

Vineri, 22 noiembrie, începând cu ora 10:00, în Sala delle Adunanze a Facultăţii de Litere şi Filozofie din cadrul Universităţii din Perugia (Palazzo Manzoni, Piazza Morlacchi, 11) se va desfăşura seminarul de studii intitulat „Italia, România şi Europa Centrală şi de Est. Diplomaţie culturală şi imperative geopolitice de la Versailles până în zilele noastre”.

În 1859, unirea Principatelor Moldova şi Ţara Românească a iniţiat procesul de naştere şi de consolidare a statului modern Român. Doi ani mai târziu s-a născut Regatul Italiei. Două state naţionale au apărut pe harta Europei în baza unui parcurs paralel de trezire naţională încolţit în mediul cultural şi politic de la finele secolului precedent.

Seminarul de faţă intenţionează să pună în dezbatere strategiile culturale, politice şi diplomatice ale celor două state naţionale, legate de afinităţi culturale şi de interese geopolitice, luând în discuţie acţiunea lor în regiunea Europei Centrale şi de Est, pe parcursul a aproape un secol de istorie, începând cu sfârşitul Primului Război Mondial – punctul culminant al procesului risorgimental – şi mergând până în prezent.

Diplomația culturală română şi italiană nu poate fi studiată făcând abstracţie de diplomația culturală a țărilor vecine. Pe de o parte, metoda comparativă reprezintă o necesitate, pe de altă parte, o provocare suplimentară în cadrul cercetării.

Vor fi discutate cu această ocazie nu doar strategiile de diplomație culturală ale celor două state, ci și politicile de propagandă culturală, așa cum transpar din sursele de epocă italiene şi române: manipularea numerelor și a datelor statistice; selecția și negarea; repetarea obsesivă, utilizarea argumentelor adversarului, dublul standard, căutarea paralelismelor istorice, argumentul cunoașterii reciproce, propaganda vizuală, argumentele istorice, geografice, religioase, economice, folosirea și abuzul de stereotipuri.

Reuniunea va fi structurată în două părţi: o sesiune dedicată politicilor culturale şi o alta acţiunilor politico-diplomatice activate de cele două state în aria europeană centrală şi de est (a se vedea în anexă programul detaliat al seminarului).

Departe de a fi exhaustiv, acest simpozion îşi propune să aducă împreună experţi în istoria Europei de Est şi în actualitatea internaţională, precum Luigi Vittorio Ferraris (preşedintele AISSECO – Associazione di Studi di Storia dell’Europa Centrale e Orientale), Alberto Basciani (Universitatea Roma Tre), Emanuela Costantini şi Sara Tavani (Universitatea din Perugia), cercetători italieni şi români care studiază politica şi diplomaţia culturală a celor două ţări, precum Carmen Burcea şi Lucian Jora (ISPRI) sau Stefano Santoro (Universitatea din Trieste) şi Lorenzo Medici (Universitatea din Perugia), în scopul de a ilustra două căi paralele de sensibilizare culturală şi de acţiune politico-diplomatică în zona Europei Centrale şi de Est.

Evenimentul este organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, de Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI) al Academiei Române, de Departamentul de Ştiinţe Istorice şi de Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Perugia şi este susţinut financiar de Institutul Cultural Român.

Responsabil proiect: Corina Bădeliţă
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) - 30121 Veneţia
Tel. +39.041.5242309
http://www.icr.ro/venetia/

------------------------------------

Giornata di studi dedicata all'Italia, alla Romania e all'Europa centro-orientale
presso l’Università degli Studi di Perugia

Venerdì, 22 novembre, a partire dalle ore 10:00, si svolgerà presso la Sala delle Adunanze della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia (Palazzo Manzoni, Piazza Morlacchi, 11) la giornata di studi intitolata “Italia, Romania e Europa centro-orientale. Diplomazia culturale e imperativi geopolitici da Versailles ai giorni nostri”.

Nel 1859, l'unione dei principati di Moldavia e Valacchia diede il via al processo di nascita e di consolidamento dello stato moderno Romeno. Due anni dopo nacque il Regno d'Italia. Due stati nazionali apparvero sulla mappa dell'Europa a seguito di un percorso parallelo di risveglio nazionale affiorato nell’ambiente culturale e politico di fine secolo scorso.

Il presente seminario si prefigge di dibattere le strategie culturali, politiche e diplomatiche dei due stati nazionali, legati da affinità culturali e da interessi geopolitici, trattando della loro azione nella regione dell'Europa centro-orientale, per quasi un secolo di storia, dalla fine della Prima Guerra Mondiale – il culmine del processo risorgimentale – fino al presente.

La diplomazia culturale romena e italiana non può essere studiata a prescindere dalla diplomazia culturale dei paesi vicini. Da un lato, il metodo comparativo rappresenta una necessita, dall’altro, invece, una sfida aggiuntiva nell’ambito della ricerca.

In questa occasione, saranno discusse non solo le strategie di diplomazia culturale dei due paesi, ma anche le politiche di propaganda culturale, così come trapela dalle fonti d’epoca italiane e romene: la manipolazione dei numeri e dei dati statistici; la selezione e la negazione; la ripetizione ossessiva, l’uso degli argomenti dell'avversario, il doppio standard, la ricerca dei parallelismi storici, l’argomento della conoscenza reciproca, la propaganda visiva, gli argomenti storici, geografici, religiosi, economici, l’uso e l’abuso di stereotipi.

L'incontro sarà strutturato in due parti: una sessione dedicata alle politiche culturali e un’altra alle azioni politiche e diplomatiche avviate dai due stati nell’area europea centro-orientale (si veda in allegato il programma dettagliato).

Lungi dall'essere esaustivo, questa giornata di studi si propone di riunire esperti di storia dell'Europa orientale e di attualità internazionale, quali Luigi Vittorio Ferraris (Presidente AISSECO – Associazione di Studi di Storia dell'Europa Centrale e Orientale), Alberto Basciani (Università Roma Tre), Emanuela Costantini e Sara Tavani (Università di Perugia), ricercatori italiani e romeni che studiano la politica e la diplomazia culturale dei due paesi, quali Carmen Burcea e Lucian Jora (ISPRI) o Stefano Santoro (Università di Trieste) e Lorenzo Medici (Università di Perugia), al fine di illustrare due percorsi paralleli di consapevolizzazione culturale e di azione politico-diplomatica all’interno dell’Europa centro-orientale.

L'evento è organizzato dall'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, l'Istituto di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (ISPRI) dell’Accademia Romena, il Dipartimento di Scienze Storiche e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia ed è stato realizzato con il sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest.

Responsabile progetto: Corina Bădeliţă
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) - 30121 Venezia
Tel. +39.041.5242309
http://www.icr.ro/venezia/  

Nessun commento:

Posta un commento