La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 1 giugno 2014

Participarea României la cea de-a 14-a Expoziţie Internaţională de Arhitectură – la Biennale di Venezia / Partecipazione della Romania alla 14. Mostra Internazionale di Architettura – la Biennale di Venezia


Comunicat de presa

Vineri, 06 iunie 2014 - Duminică, 23 noiembrie 2014
Participarea României la cea de-a
14-a Expoziţie Internaţională de Arhitectură – la Biennale di Venezia

Comisar: Monica Morariu
Vicecomisari: Alexandru Damian, Bogdan Tofan

România participă la cea de-a 14-a Expoziţie Internaţională de Arhitectură – la Biennale di Venezia, cu două proiecte expoziţionale: Site Under Construction, ce urmează a fi prezentat în pavilionul României din Giardini della Biennale şi Exploring Identity_the Nomad Archives, prezentat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Site Under Construction

Autori: Mihai Sima, Andreea Iancu, Raluca Sabău, Stejara Timiş, Anca Trestian
Curator: Mihai Sima
Colaboratori: regizorul independent Paula Oneţ & echipa; fotografii: Ioana Cîrlig şi Marian Raica (Post-industrial Stories); reprezentanţi ai proiectului Oraşul Memorabil (Memorable City)
Parteneri: Arhiva Naţională de Filme, Televiziunea Română
Locaţie: Pavilionul României din Giardini di Castello Veneţia
Vernisaj: Vineri, 6 iunie 2014, orele 15.15

Însușirea modernismului, în contextul est european, a fost divergentă și corelată evenimentelor socio-politice tumultoase și contradictorii. Spațiul urban a suferit destructurări succesive provocate de inserțiile industriale masive, cu consecințe directe la nivel urban-demografic.
În acest context, Pavilionul României din acest an, aduce în centrul discuției, arhitectura industrială ca generator al modernității. Propune crearea unui traseu inițiatic pornind de la industrializarea interbelică și socialistă şi ajungând la vidurile urbane post-industriale. Gloria și vidul, trecutul și prezentul sunt puse în oglindă și propuse contemplării, conștientizării și reaproprierii. Odată cu dezafectarea industriei, resturile rămase au devenit ruine moderne urbane, eliberate de conținut, lipsite de utilitate, care au lăsat în urma lor un peisaj periferic tulburător și dezolant.

Întregul spațiu al pavilionului reflectă mega-spațiul orașului contemporan, acesta fiind un black box imperceptibil, fără contur. În trama orașului sunt conținute trei insule urbane, animate prin proiecții video secvențial-cinematografice din trecutul industrial. Aceste insule, care amintesc de zonele tarkovskiene, condensează în interiorul lor un univers atipic. În interiorul insulelor, pătrundem într-un alt tip de spațiu, în vidul prezentului post-industrial. Prezentul este personificat printr-un turn al luminii, o imagine analogic-industrială cu trimitere la silueta turnurilor de răcire, elansate spre infinit. Turnurile sunt spații ale visării, ale experienței personale, pure, fără condiționări sau stimuli exteriori. Spațiul expozițional creat este flexibil, având o dublă semnificație interioară compozițională, un mixaj antagonic și senzorial creat prin rapoartele de opoziție dintre întuneric si lumina, zgomot și liniște.

Exploring Identity_the Nomad Archives

Autori: Emil Ivănescu, Laura Iosub, Olivia Zahalca, Carmen Tănase, Loredana Mihali, Marius Danciu
Curator: Emil Ivănescu
Asistenţi curatori: Laura Iosub, Carmen Tanase, Marius Danciu
Colaboratori: Elvira Pietrobon (arhitect), Eliza Culea (arhitect), Vlad Mitea (arhitect), Alexandra Lăzărescu (arhitect), Ema Bogoi (arhitect), leana Săvescu (arhitect)
Locaţie: Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Cannaregio 2214 -30121 Veneţia
Vernisaj: Vineri, 6 iunie 2014, orele 18.30

Arhiva nomadă este o metaforă a arhitectului nomad şi global care activează oriunde în lume, dar care poartă cu sine arhive de arhitectură subiective ce îmbină istoria cu prezentul, sentimentele moderne cu melancolia tradiționalistă. Între un discurs oficial şi unul involuntar despre identitate, arhitectul încearcă să prezinte toate aceste procese de identitate. Modernitatea ca identitate exprimă începuturile unei culturi sincronice cu propriul timp. Între tradiţionalism şi avangardă, orient şi occident, modernismul român este, înainte de toate, un experiment identitar, un fenomen epidermic. Cercetarea propune două argumente interconectate: unul despre pavilioanele naţionale ca procese oficiale de identitate, şi un al doilea despre trans-arhitecturile ca metodă de suspendare şi depăşire a identităţii.

Sursa de cercetare este Arhiva Română a Presei de Arhitectură, din 1906 până în zilele noastre. Instalaţiile sunt dedicate lui Nicolae Iorga, umanistul tradiţionalist căruia i se datorează pavilionul României din Giardini, şi lui Tristan Tzara, fondatorul mişcării de avangardă dadaiste, care definesc cultura din diasporă. Atât tradiţiile, cât şi avangarda creează o panoramă completă a modernismului românesc, pe întreg parcursul secolului al XX-lea. Pentru a ilustra mai bine povestea, invităm vizitatorii să se supună experimentului de neuroarhitectură în interiorul pavilionului: cât de tradiţionalist şi cât de modernist este creierul dumneavoastră _ un performance atât ironic, cât şi ştiinţific.

Organizatori:
Ministerul Culturii
Ministerul Afacerilor Externe
Institutul Cultural Român
Uniunea Arhitecţilor din România
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia

Finanţatori:
Ministerul Culturii
Institutul Cultural Român

Pentru ulterioare detalii cu privire la proiecte:
Stejara Timiş: moc.liamg@simit.arajets; tel: 0033620700406 (proiect Site Under Construction) Loredana Mihali: moc.oohay@700_anadolol; tel: 004 0745 515 389 (proiect Exploring identity_the nomad archives)

---------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato Stampa

Partecipazione della Romania alla 14. Mostra Internazionale di Architettura – la Biennale di Venezia

Venerdì, 06 giugno 2014 - Domenica, 23 novembre 2014
Partecipazione della Romania alla
14. Mostra Internazionale di Architettura – la Biennale di Venezia

Commissario: Monica Morariu
Commissari aggiunti: Alexandru Damian, Bogdan Tofan

La Romania partecipa alla 14. Mostra Internazionale di Architettura – la Biennale di Venezia con due progetti espositivi: Site Under Construction, presentato nel padiglione della Romania ai Giardini della Biennale e Exploring Identity_the Nomad Archives, presentato nella Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia.

Site Under Construction

Autori: Mihai Sima, Andreea Iancu, Raluca Sabău, Stejara Timiș, Anca Trestian
Curatore: Mihai Sima
Collaboratori: Archivio Nazionale del Film; Centro Nazionale di Cinematografia; Sahia Film; il regista indipendente Paula Oneț & Manuela Marcovici; fotografi: Ioana Cîrlig e Marian Raica (Post-industrial Stories); Tudor Petre (tecnico del suono); Cosult Construct - Sibiu; il progetto La citta memorabile (Memorable City) – Braşov; Loredana Brumă (Associazione Rhabillage); Alice Stoicescu (grafico).
Luogo: Padiglione della Romania nei Giardini
Inaugurazione: Venerdì, 6 giugno, ore 15.15

L’assimilazione del modernismo, nell’est Europa, è stato un processo divergente collegandosi ad eventi socio-politici tumultuosi e contradittori. Lo spazio urbano ha sofferto destrutturazioni successive causate da massicce inserzioni industriali, con conseguenze dirette a livello urbano-demografico.
Per tanto, il progetto mette in discussione l’architettura industriale quale generatrice di modernità, creando un percorso iniziatico che va dall’industrializzazione interbellica e socialista per arrivare ai vuoti urbani post-industriali. La gloria e il vuoto, il passato ed il presente sono messi a confronto e proposti perché siano contemplati, percepiti e riappropriati. Con la chiusura dell’industria, i resti rimasti sono diventati rovine moderne urbane, svincolate dal proprio contenuto, inutili, ed hanno lasciato al loro seguito un paesaggio periferico inquietante e desolante.

La mostra riflette il mega-spazio della città contemporanea, vista quale una black box impercettibile, mancata di sagoma. Nella struttura cittadina sono contenute tre isole urbane, animate da proiezioni video, sequenze cinematografiche del passato industriale. Le isole, che si rifanno a zone tarkovskiane, condensano al loro interno un universo atipico. All’interno delle isole entriamo in un altro tipo di spazio, appartenendo al presente vuoto post-industriale rappresentato da torri di luce, un’immagine analogica-industriale che rimanda alla sagoma delle torri di raffreddamento, slanciate verso l’infinito. Le torri sono spazi del sogno, dell’esperienza personale, della purezza, mancate di condizionamenti o stimoli esterni. Lo spazio espositivo è flessibile, avendo un doppio significato interno, un mixaggio antagonistico e sensitivo creato dai rapporti di opposizione tra buio e luce, tra rumore e silenzio.

Exploring Identity_the Nomad Archives

Autori: Emil Ivănescu, Laura Iosub, Olivia Zahalca, Carmen Tănase, Loredana Mihali, Marius Danciu Curatore: Emil Ivănescu
Assistenti curatori: Laura Iosub, Carmen Tanase, Marius Danciu
Collaboratori: Elvira Pietrobon , Eliza Culea, Vlad Mitea, Alexandra Lăzărescu, Ema Bogoi, leana Săvescu
Luogo: Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica,
Cannaregio 2214 – 30121 Venezia
Inaugurazione: Venerdì, 6 giugno, ore 18.30

L’archivio nomadico è una metafora dell’architetto nomade e globale che lavora ovunque nel mondo ma porta all’interno di se stesso archivi di architettura soggettivi che abbinano la storia al presente, i sentimenti modernisti alla melancolia tradizionalista. Tra un discorso ufficiale e involontario sull’identità, l’architettura prova ad esibire tutti questi processi d’identità. La modernità quale identità esprime gli inizi di una cultura sincronica con i propri tempi. Fra tradizionalismo e avanguardia, oriente e occidente, il modernismo romeno è, prima di tutto, un esperimento identitario, un fenomeno epidermico. La ricerca propone due argomenti interconnessi, uno sui padiglioni nazionali quali processi ufficiali d’identità e, il secondo, sulle trans-architetture quali modalità di sospensione e trasgressione dell’identità.

La fonte di ricerca è l’Archivio Romeno della Stampa d’Architettura, dal 1906 ad oggi. Le istallazioni sono dedicate a Nicolae Iorga, l’umanista tradizionalista al quale è dovuto il padiglione della Romania dei Giardini, ed a Tristan Tzara, il fondatore del movimento di avanguardia dadaista, i quali definiscono la cultura della diaspora. Sia le tradizioni che l’avanguardia creano un panorama completo della modernità romena, durante l’intero percorso del XX secolo. Per meglio raccontare la storia, invitiamo i visitatori di sottoporsi all’esperimento di neuro-architettura all’interno del padiglione: quanto il vostro cervello e tradizionalista e quanto è modernista _ una performance sia ironica che scientifica.

Organizzatori:
Ministero della Cultura di Romania
Ministero degli Affari Esteri della Romania
Istituto Culturale Romeno
Unione degli Architetti di Romania
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia

Finanziatori:
Ministero della Cultura di Romania
Istituto Culturale Romeno

Per ulteriori dettagli in relazione ai progetti si prega di contattare:
Stejara Timiş: moc.liamg@simit.arajets; tel: 0033620700406 (progetto Site Under Construction)
Loredana Mihali: moc.oohay@700_anadolol; tel: 004 0745 515 389 (progetto Exploring identity_the nomad archives)

Nessun commento:

Posta un commento