La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 6 novembre 2014

Expoziţia „Spart, răsturnat, căzut, vărsat” de Adina Plugaru, în Mica Galerie a IRCCU Veneţia / La mostra “Rovesciato, caduto, rotto” di Adina Plugaru nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia


Comunicat de presa

 Sâmbătă, 08 noiembrie 2014 18:00 - Luni, 15 decembrie 2014

 Sambătă, 8 noiembrie, de la ora 18,00, Mică Galeria a Institutului Român de cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția găzduiește vernisajul expoziției Spart, răsturnat, căzut, vărsat a artistei Adina Plugaru (curator Roxana Sava).
Vizitatorii sunt invitați sa ia parte la un experiment pe tema emoțiilor și interacțiunilor ce se nasc în jurul mesei.

 Cei care intră în spațiul galeriei se vor regăsi într-un mediu încărcat de stimuli auditivi și vizuali care îi va provoca să regândească rolul arbitrarului în viața noastră. Ei vor fi întâmpinați mai întâi de un obiect tangibuil, o masă rotundă care păstrează urmele dialogurilor desfășurate în jurul ei, și de fundalul sonor, punctat de sunete-vedetă sugestive. Ulterior vor descoperi desenele autoarei, captive în tăbliile transparente ale unor mese imaginare.

După cum mărturisește artista, “Acest proiect s-a născut din întâlnirea accidentală dintre o cană și un ibric de cafea prea plin”. Evenimentul minor i-a prilejuit Adinei Plugaru o meditație amplă, ludică pe tema nevoii tipic umane de a găsi tipare și explicații chiar și în cele mai întâmplătoare forme și fenomene. Suntem subjugați de povești, vedem semne și prevestiri în orice formă întâmplătoare, de la stalactite la norii de pe cer; de ce nu, s-a întrebat artista, și în petele de cafea? Pe acestea le-a transformat din amprente ale acțiunilor cotidiene în simboluri presărate pe harta memoriei.  Băutul cafelei este un act plin de semnificaţii. La o cafea se fac declaraţii şi confidenţe, se discută afaceri şi strategii, se desfăşoară un întreg univers de emoţii şi intenţii.

De aceea studiul socio-cultural al interacţiunilor ce au loc la masă, în jurul unei ceşti de cafea, poate releva multe nuanţe în atitudinea individului, în necesitatea de a recurge la acest pretext pentru dialog. În lucrările Adinei Plugaru petele, aceste umile semne ale trecerii omenești, se vor transforma, prin intermediul semnului plastic, din simple accidente sau expresii ale unor momente de neatenţie într-un mijloc de dialog, un exerciţiu de imaginaţie. Ele apar în contextul mesei, obiect încărcat de semnificații, simplificat și el până la esență. Limbajul plastic, forma de exprimare aleasă reprezintă doar un punct de pornire, prin care privitorul va putea să-şi reconstruiască interacţiunile, să re-semnifice neprevăzutul şi inexplicabilul din viaţa cotidiană. Perspectiva optimistă a artistei ne prilejuiește un moment fericit de reflecție asupra modului cum abordăm neprevăzutul din viața noastră.

 Adina Plugaru este absolventă (2008) a Facultăţii de Arte Plastice din cadrul Universității de Arte din București, secția pictura, clasa profesorului universitar Ştefan Câlția, cu o lucrare de licență intitulată “De la fontă la catifea”. În 2009 a absolvit cursurile de masterat în cadrul aceleiași universități. Între anii 2007 si 2009 este preparator în cadrul Universităţii Naționale de Artă Bucureşti, catedra pictură, a profesorului universitar Ștefan Câlția, iar între 2010 și 2012 a fost bursier Nicolae Iorga al Institutului Român de Culturè òi Cercetare Umanistică de la Veneția. Din 2010 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici.

 Expoziţia va fi deschisă până pe 15 decembrie 2014.

Intrarea este liberă.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicato stampa

 Sabato, 08 novembre 2014 18:00 - Lunedì, 15 dicembre 2014

 Sabato, 8 novembre, dalle 18.00, la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia ospita l’inaugurazione della mostra di pittura Rovesciato, caduto, rotto dell’artista Adina Plugaru (curatrice della mostra: Roxana Sava). I visitatori sono invitati a prendere parte ad un esperimento incentrato sulle emozioni ed interazioni che nascono a tavola. Entrando nella galleria ci si troverà immersi in un ambiente carico di stimoli auditivi e visivi, che faranno riflettere sul ruolo dell’aleatorio nelle nostre vite.

 I visitatori saranno dapprima accolti da un oggetto fisico, una tavola rotonda che conserva le tracce dei dialoghi avvenuti intorno ad essa, e da uno sfondo sonoro dai suoni molto suggestivi. Si scoprono poi i disegni dell’artista, imprigionati tra lastre trasparenti come dentro tavoli immaginari. Così come confessa l’artista, “questo progetto è nato dall’incontro incidentale tra una tazza e un bricco di caffè troppo pieno”.

 L’evento minore vissuto da Adina Plugaru ha dato spunto ad un’ampia meditazione ludica sul tema della necessità, tipicamente umana, di trovare modelli e spiegazioni persino nelle forme e nei fenomeni più casuali. Siamo affascinati dalle fiabe, leggiamo segni e presagi nelle forme più casuali della natura, dalle stalattiti alle nuvole nel cielo. Perché non trovarne anche nelle macchie di caffè? E’ da tali macchie che l’artista prende spunto, trasformandole da impronte di azioni quotidiane in altrettanti simboli sparsi sulla mappa della memoria. Bere il caffè è un atto pieno di significati. Davanti ad un semplice caffè si fanno dichiarazioni e ci si confida, si parla di affari e di strategie, si sviluppa un intero universo di emozioni ed intenzioni.

 Lo studio socio-culturale delle interazioni createsi intorno al tavolo, intorno alla tazza di caffè, può perciò mettere in risalto tante sfumature nell’atteggiamento di un individuo, nella necessità di ricorrere ad un pretesto per il dialogo. Nei lavori di Adina Plugaru, le macchie - umili segni dell’evanescenza umana - si trasformeranno, attraverso il segno artistico, da semplici incidenti o espressioni di un momento di disattenzione, in un mezzo di dialogo, in un esercizio di immaginazione. Tali segni appaiono sulla tavola, un oggetto carico di significati, anch’esso semplificato, in questo contesto, fino all’essenza. Il linguaggio artistico, ovverosia la forma di espressione scelta, rappresenta solo un punto di partenza dal quale ognuno potrà ricostruire le proprie interazioni, restituendo un significato all’imprevisto e all’inspiegabile della vita quotidiana. La prospettiva ottimistica dell’artista genera un felice attimo di riflessione sul modo in cui, nella nostra vita, affrontiamo l'imprevisto.

 Adina Plugaru si è laureata in Belle Arti (indirizzo: Pittura, classe del prof. Ştefan Câlţia) presso l’Università di Bucarest (2008), con un progetto intitolato „Dalla ghisa al velluto”. Nel 2009 ha conseguito il diploma di Master presso la stessa università. Dal 2007 al 2009 ha ricoperto l’incarico di docente presso l’Università Nazionale d’Arte (indirizzo Pittura, classe del prof. Ştefan Câlţia), Bucarest. Dal 2010 al 2012 è stata borsista “Nicolae Iorga” presso l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. Dal 2010 è membro dell’Unione degli Artisti Plastici della Romania.

 La mostra resterà aperta fino al 15 dicembrie 2014.

 L’entrata è libera.

Nessun commento:

Posta un commento