La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 16 settembre 2015

Conferinţa „Octavian Smigelschi, Artistul, Omul şi ... Îngerul Păcii” susţinută de prof. Nicolae Sabău la IRCCU Veneţia / La conferenza „Octavian Smigelschi, l’artista, l’uomo e ... l’Angelo della pace” sostenuta dal prof. Nicolae Sabău all’Istituto Romeno di Venezia

                               Comunicat de presă

        Conferinţa „Octavian Smigelschi, Artistul, Omul şi ... Îngerul Păcii” susţinută de prof. Nicolae Sabău la IRCCU Veneţia

 Marţi, 22 septembrie 2015, orele 18.30, în sala de conferinţe „Marian Papahagi” a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, va avea loc conferinţa „Octavian Smigelschi, Artistul, Omul şi ... Îngerul Păcii” susţinută de Prof. univ. dr. Nicolae Sabău, Universitatea “Babeș–Bolyai” din Cluj-Napoca.

 Personalitatea artistică şi opera lui Octavian Smigelschi (1866-1912) ocupă un loc deosebit în contextul străduinţelor de formare a unei şcoli naţionale de pictură în Transilvania de la răscrucea veacului al XIX-lea spre secolul XX. Oricare cercetător atent al vieţii şi creaţiei pictorului – între care, mai apropiaţi în timp, amintim pe Virgil Vătăşianu, Nicolae Sabău şi Gheorghe Mândrescu, Cornel Tatai-Baltă, Gheorghe Vida, Ioana Savu-Gruiţă, Alexandru–Constantin Chituţă, Iulia Mesea şi Negoiţă Lăptoiu cu un medalion consacrat maestrului sibian într-o galerie de artişti transilvani - descoperă, ca o permanenţă de o puritate admirabilă, conştiinţa că nu se poate vieţui şi nu se poate crea cu adevărat fără a fixa trainic rădăcinile în mediul cultural autohton. Această conştiinţă, pe care au subliniat-o la Octavian Smigelschi ctitori de cultură românească precum au fost Nicolae Iorga şi Octavian Goga, a constituit însăşi nucleul generator al comportamentului spiritual, a acelui feeling uman ranforsat de activitatea artistică remarcabilă a pictorului transilvan.

 Conferinţa susţinută de profesorul Nicolae Sabău la IRCCU Veneţia, cu genericul Octavian Smigelschi, Artistul, Omul şi ... „Îngerul Păcii” prezintă o latură inedită a activităţii sale, aceea de beneficiar al bursei teologului Fraknoi la Roma (1909), de explorare a frescei şi a mozaicului din bisericile oraşului de pe Tibru dar şi din Florenţa, Ravenna şi Veneţia.

 Prof. univ. dr. Nicolae SABĂU, este fost şef al Catedrei de Istoria artei în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş–Bolyai" din Cluj-Napoca. În răstimpul anilor universitari a studiat cursurile generale şi cele speciale de istoria României, istorie universală, istoria artei europene, istoria Bizanţului, istoria artei bizantine, paleografie chirilică-română, paleografie latină, ştiinţe auxiliare, etc. propuse de o seamă dintre iluştrii dascăli ai şcolii clujene de istorie: Constantin Daicoviciu, Virgil Vătăşianu, Kurt Horedt, Francisc Pall, Nicolae Lascu, Mihail Macrea, Ştefan Pascu, Mihail Dan şi Camil Mureşanu.

 Evenimentul este organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi beneficiază de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             Comunicato stampa

            La conferenza „Octavian Smigelschi, l’artista, l’uomo e ... l’Angelo della pace"                         sostenuta dal prof. Nicolae Sabău all’Istituto Romeno di Venezia

 Martedì, 22 settembre 2015, ore 18.30, presso la sala conferenze „Marian Papahagi” dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, avrà luogo la conferenza „Octavian Smigelschi, l’artista, l’uomo e ... l’Angelo della pace” sostenuta dal prof. Nicolae Sabău, dell’Università “Babeș–Bolyai” di Cluj-Napoca.

 La personalità artistica e l’opera di Octavian Smigelschi (1866-1912) occupano un luogo importante nel contesto della creazione di una scuola nazionale di pittura in Transilvania, nel periodo a cavallo tra i secoli XIX° e XX°. Qualunque ricercatore attento della vita e della creazione del pittore – tra i più recenti si ricordano Virgil Vătăşianu, Nicolae Sabău e Gheorghe Mândrescu, Cornel Tatai-Baltă, Gheorghe Vida, Ioana Savu-Gruiţă, Alexandru–Constantin Chituţă, Iulia Mesea e Negoiţă Lăptoiu con un’ampia ricerca dedicata agli artisti transilvani – scopre, quale elemento di una purità ammirevole, la coscienza di non poter vivere e non poter creare veramente senza affondare fortemente le proprie radici nell’ambiente culturale autoctono. Tale coscienza, notata nell’opera di Octavian Smigelschi da personalità di spicco della cultura romena quali Nicolae Iorga e Octavian Goga, ha costituito il nucleo generatore di comportamento spirituale, di quel feeling umano rinforzato dall’attività artistica marcante del pittore transilvano.

 Nell’ambito della conferenza sarà presentato un lato inedito della sua attività, quella di beneficiario della borsa di studio dell’Istituto Frakóni a Roma (1909), che prevedeva l’esplorazione degli affreschi e dei mosaici delle chiese romane, ma anche in quelle di Firenze, Ravenna e Venezia.

 Il prof. Nicolae Sabău, è già capo della cattedra di Storia dell’arte della Facoltà di Storia e Filosofia dell’Univeristà “Babeş–Bolyai” di Cluj–Napoca. Durante gli anni universitari ha studiato i corsi generali e speciali di storia della Romania, storia universale, storia dell’arte europea, storia di Bisanzio, paleografia cirillica–romana, paleografia latina, scienze ausiliari, ecc. proposte da alcuni tra i più illustri professori della scola di Cluj: Constantin Daicoviciu, Virgil Vătăşianu, Kurt Horedt, Francisc Pall, Nicolae Lascu, Mihail Macrea, Ştefan Pascu, Mihail Dan e Camil Mureşanu.

 L’evento è organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia e gode del sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno.

Nessun commento:

Posta un commento