La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

martedì 27 agosto 2019

Acceptarea în UE a documentelor oficiale

 Ultima verificare: 18/02/2019

Acceptarea în UE a documentelor oficiale

Dacă vă aflați în altă țară din UE, este posibil să trebuiască să prezentați un document oficial (adică un document eliberat de o autoritate publică), de exemplu: certificatul de naștere, dacă doriți să vă căsătoriți sau dovada absenței cazierului judiciar, dacă vă căutați un loc de muncă.

Normele UE privind documentele oficiale simplifică acest proces și stabilesc ce orientări trebuie să urmeze autoritățile publice atunci când tratează documente emise în altă țară din UE. Când prezentați un document (original sau copie legalizată) emis de autoritățile dintr-o țară a UE autorităților din altă țară a UE, acestea din urmă trebuie să accepte documentul ca fiind autentic fără o apostilă care să-i dovedească autenticitatea.

Tipuri de documente acoperite de normele UE
Puteți prezenta documente oficiale fără apostilă în cazul în care acestea se referă la:

 • naștere
 • faptul că o persoană este în viață
 • deces
 • nume
 • căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă
 • divorț
 • separare de drept sau anularea căsătoriei
 • parteneriat înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat
 • desfacerea unui parteneriat înregistrat, separare de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat
 • filiație
 • adopție
 • domiciliu și/sau reședință
 • cetățenie
 • absența cazierului judiciar și dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și la alegerile pentru Parlamentul European.

Aceste norme vizează doar autenticitatea documentelor oficiale, nu și recunoașterea efectelor lor juridice în alte țări decât cea în care au fost eliberate. Acest aspect este reglementat de legislația națională a țării UE în care este prezentat documentul.

De exemplu, dacă aveți un certificat care atestă căsătoria cu o persoană de același sex eliberat de o țară din UE și îl prezentați autorităților din altă țară a UE, acestea din urmă nu trebuie să vă ceară o apostilă pentru certificatul dumneavoastră, dar nu au obligația de a recunoaște căsătoria, dacă este vorba despre o țară în care căsătoria între persoane de același sex nu este legală.

Cerințe privind traducerea
Nu trebuie să furnizați o traducere oficială a documentului dacă acesta este redactat într-una din limbile oficiale ale țării în care îl prezentați sau într-o limbă neoficială acceptată de țara respectivă.

În alte cazuri, le puteți cere autorităților din țara UE care a emis documentul să vă furnizeze un formular standard multilingv. Va trebui să prezentați acest formular împreună cu documentul, în loc de o traducere a documentului.

Aflați în ce domenii puteți solicita un formular standard multilingv în țara dumneavoastră din UE.

Când prezentați un formular standard multilingv împreună cu un document oficial, autoritățile din țara UE în care prezentați formularul vă pot cere doar în mod excepțional să furnizați o traducere autorizată a documentului, dacă nu înțeleg în totalitate conținutul acestuia.

Caz real
Acceptarea unui certificat de naștere eliberat într-o țară din UE ca document autentic în altă țară din UE
Tamas este cetățean polonez și dorește să se căsătorească în Belgia cu Marie, cetățean belgian. Înainte de ceremonie, Tamas trebuie să le prezinte autorităților belgiene certificatul său de naștere. El nu are nevoie de apostilă pentru a demonstra că documentul este autentic și nici nu trebuie să furnizeze o traducere autorizată a acestuia. În schimb, Tamas poate pur și simplu să le ceară autorităților poloneze formularul standard multilingv și să îl prezinte în Belgia, ca ajutor pentru traducere, alături de certificatul de naștere.

Sursa: Europa ta Uniunea Europeana

----------------------------------------------

Ultima verifica: 18/02/2019
Riconoscimento dei documenti pubblici nell'UE
Potresti aver bisogno di presentare un documento pubblico (un documento rilasciato da un'autorità pubblica) come l'atto di nascita, se desideri sposarti, oppure la prova dell'assenza di precedenti penali, se cerchi un lavoro in un altro paese dell'UE.

Le norme dell'UE sui documenti pubblici semplificano la procedura e fissano le linee guida che le autorità pubbliche devono seguire nella gestione dei documenti rilasciati da un altro paese dell'UE. Quando presenti un documento (originale o copia conforme) rilasciato dalle autorità di un paese dell'UE alle autorità di un altro paese dell'UE, queste ultime non possono esigere che il documento rechi un'apostille per provarne l'autenticità.

Tipi di documenti interessati dalla normativa dell'UE
È possibile presentare documenti pubblici senza apostille nei seguenti casi:


 • nascita
 • esistenza in vita
 • morte
 • nome
 • matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile
 • divorzio
 • divorzio, separazione legale e annullamento del matrimonio
 • unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata
 • scioglimento di un'unione registrata, separazione legale o annullamento di un'unione registrata
 • filiazione
 • adozione
 • domicilio e/o residenza
 • cittadinanza
 • assenza di precedenti penali e diritto di eleggibilità alle elezioni amministrative e alle elezioni del Parlamento europeo.

La normativa riguarda soltanto l'autenticità dei documenti pubblici, non il riconoscimento degli effetti giuridici al di fuori del paese dell'UE in cui sono stati rilasciati: tale aspetto è disciplinato dal diritto nazionale del paese dell'UE in cui il documento viene presentato.

Ad esempio, in caso di certificato di matrimonio tra persone dello stesso sesso, le autorità del paese dell'UE in cui il certificato viene presentato non possono richiedere che il certificato rechi un'apostille, ma non saranno tenute a riconoscere il matrimonio se questa forma di unione non è legalmente riconosciuta in tale paese.

Requisiti di traduzione
Non sei tenuto a fornire una traduzione ufficiale del documento se è redatto in una delle lingue ufficiali del paese in cui lo presenti, oppure se è redatto in una lingua non ufficiale accettata dal paese.

Negli altri casi, puoi chiedere alle autorità del paese dell'UE che ha rilasciato il documento di fornire un modulo standard multilingue. Se presenti il modulo insieme al documento, non sei tenuto a fornire una traduzione del documento.

Verifica in quali casi puoi richiedere il modulo standard multilingue nel tuo paese dell'UE.

Se presenti il modulo standard multilingue unitamente al documento pubblico, le autorità del paese dell'UE in cui lo presenti possono in via eccezionale chiedere una traduzione certificata del documento se non sono in grado di comprenderne pienamente il contenuto.

Esempio
Far riconoscere l'autenticità di un atto di nascita in un altro paese dell'UE
Tamas, cittadino polacco, sta per sposarsi in Belgio con Marie, una cittadina belga. Per potersi sposare, Tamas deve presentare alle autorità belghe il suo atto di nascita. Tamas non ha bisogno di un'apostille per dimostrare l'autenticità del suo atto di nascita, né deve presentare una traduzione certificata del documento. È sufficiente che richieda alle autorità polacche un modulo standard multilingue da presentare come ausilio alla traduzione insieme al suo atto di nascita.

Fonte: La tua Europa Unione Europea

Nessun commento:

Posta un commento