La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 9 agosto 2019

Divorț și separare legală / Divorzio e separazione legale


Divorț și separare legală

Motivele pentru care puteți introduce cererea de divorț sau de separare legală și procedurile aferente sunt stabilite în legislațiile naționale ale țărilor din UE. Normele sunt foarte diferite de la o țară la alta.

Totuși, există o serie de norme europene care se aplică în situațiile în care sunt implicate două sau mai multe țări – de exemplu, dacă soții locuiesc în țări diferite.

Unde se poate solicita divorțul/separarea legală?
Partenerii pot solicita divorțul sau separarea legală de comun acord sau individual.

Cererea de divorț poate fi adresată instanțelor din:
 • țara în care locuiesc partenerii
 • țara în care aceștia au locuit împreună ultima dată – dacă unul dintre parteneri mai locuiește acolo
 • țara în care locuiește unul dintre parteneri – dacă cererea se înaintează de comun acord
 • țara în care locuiește partenerul dumneavoastră
 • țara în care locuiți dumneavoastră:
 • dacă ați locuit acolo cel puțin 6 luni înainte de a depune cererea de divorț
 • dacă sunteți cetățean al acestei țări.
 • Dacă nu sunteți cetățean al țării respective, trebuie să fi locuit acolo timp de cel puțin 1 an înainte de a solicita divorțul.
 • țara de origine a ambilor parteneri.
Prima instanță judecătorească la care s-a depus cererea și care îndeplinește aceste condiții are competența de a se pronunța în privința divorțului.

Instanța care poate să transforme o separare legală în hotărâre de divorț este instanța din țara UE care s-a pronunțat în privința separării legale - atât timp cât acest lucru este în conformitate cu normele țării respective.

Instanța care se pronunță asupra divorțului va lua decizii și în ceea ce privește autoritatea părintească, atâta timp cât copilul locuiește în țara respectivă.

Ce norme se aplică în cazul dumneavoastră (divorț sau separare)?
Sunt implicate două sau mai multe țări - de exemplu, pentru că atât dumneavoastră, cât și partenerul, aveți cetățenii diferite sau pentru că locuiți în altă țară din UE decât cea de origine?

Dacă sunt implicate mai multe țări, legislația aplicabilă în cazul divorțului dumneavoastră nu este neapărat legislația țării în care ați înaintat cererea de divorț.

17 state membre ale UE au adoptat un set unic de norme pentru a stabili ce lege ar trebui să se aplice în cazul divorțurilor transfrontaliere. Țările respective sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Ungaria.

În oricare dintre aceste 17 țări, partenerii pot, de comun acord, să solicite aplicarea legislației în materie de divorț din
 • țara în care locuiesc partenerii
 • țara în care partenerii au locuit împreună ultima dată – dacă unul dintre ei mai locuiește acolo
 • țara a cărei cetățenie este deținută de unul dintre parteneri
 • țara în care s-a înaintat cererea de divorț.
Dacă partenerii nu cad de acord, instanțele din aceste 17 țări vor aplica legislația din:
 • țara în care locuiesc partenerii
 • dacă nu este posibil, țara în care partenerii au locuit împreună ultima dată - doar dacă mai locuiau acolo cu 1 an înainte de a ajunge în instanță
 • dacă nu este posibil, țara ai cărei cetățeni sunt
 • dacă nu este posibil, țara în care s-a înaintat cererea de divorț.
În cazul în care depuneți cererea de divorț în altă țară din UE, consultați un avocat pentru a afla ce legislație se va aplica în cazul dumneavoastră și cu ce consecințe.

Recunoașterea în străinătate a divorțurilor și separărilor legale
Hotărârile de divorț sau de separare legală pronunțate într-o țară din UE sunt recunoscute în celelalte state membre. Nu este nevoie de proceduri suplimentare.

Excepție: Danemarca

Normele UE privind divorțul și separarea legală (de exemplu, în materie de instanțe competente și recunoaștere) nu se aplică în Danemarca.

Sursa: Europa Ta Uniunea Europeana
-------------------------------------

Divorzio e separazione legale

Ultima verifica: 10/05/2019

Le leggi nazionali dei paesi dell'UE dovranno stabilire le ragioni per cui puoi chiedere il divorzio o la separazione legale e le relative procedure. Le norme variano notevolmente da un paese all'altro.

Tuttavia, alcune norme dell'UE aiutano a determinare quali tribunali sono competenti e quale diritto si applica nei casi che vedono coinvolti due o più paesi dell'UE – ad esempio se i due coniugi vivono in paesi diversi o hanno cittadinanza diversa.

Dove si presenta l'istanza di divorzio o separazione legale?
L'istanza di divorzio o di separazione legale può essere presentata da entrambi i coniugi, come domanda congiunta, oppure da un solo coniuge.

La puoi presentare presso un tribunale del paese in cui:

- vivete tu e il tuo coniuge
- avete vissuto insieme l'ultima volta – a condizione che uno di voi due ci viva ancora
- vive uno di voi due – a condizione che l'istanza sia presentata congiuntamente da entrambi
- vive il tuo coniuge
- vivi tu, se:
     - alla data di presentazione della domanda risiedi in quel paese da almeno sei mesi e
     - sei un cittadino di tale paese.
Se non sei un cittadino di tale paese, devi risiedervi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
- sia tu che il tuo coniuge siete cittadini.

Il primo tribunale in cui viene depositata la domanda che soddisfa queste condizioni ha il potere di pronunciarsi sul divorzio.

Il tribunale autorizzato a convertire una separazione legale in divorzio è quello del paese dell'UE che ha emesso la sentenza riguardo alla separazione legale - nella misura in cui ciò è previsto dalla normativa del paese in questione.

Il tribunale competente per il divorzio può anche decidere sulle questioni riguardanti la responsabilità genitoriale se il minore vive nel paese in questione.

Quali leggi si applicano al tuo divorzio o alla tua separazione legale?
Sono coinvolti due o più paesi dell'UE - ad esempio se i due coniugi hanno cittadinanze diverse oppure vivono in due paesi dell'UE diversi?

La legislazione che disciplina il divorzio non è necessariamente quella del paese in cui viene chiesto.

17 paesi dell'UE hanno adottato un insieme unico di regole per determinare quale legge vada applicata ai divorzi transfrontalieri. Tali paesi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna.

In questi 17 paesi puoi concordare con il tuo coniuge di applicare la legislazione in materia di divorzio:

- del paese in cui tu e il tuo coniuge risiedete abitualmente
- del paese in cui avete vissuto insieme l'ultima volta – a condizione che uno di voi due ci viva ancora
- del paese di cui uno di voi due è cittadino oppure
- del paese in cui viene presentata l'istanza di divorzio.

Se non trovi un accordo con il coniuge, i tribunali di questi 17 paesi applicheranno le leggi:

- del paese in cui tu e il tuo coniuge risiedete abitualmente
- in mancanza di ciò, del paese in cui avete vissuto insieme l'ultima volta - a condizione che vi abbiate vissuto insieme un anno prima di andare in tribunale
- in mancanza di ciò, del paese di cui siete entrambi cittadini
- in mancanza di ciò, del paese in cui viene presentata l'istanza di divorzio.

In caso di domanda di divorzio in un altro paese dell'UE, consulta un avvocato specializzato per sapere quali leggi si applicano al tuo caso e alle conseguenze che comporterebbe.

Riconoscimento del divorzio e della separazione legale all'estero
Una sentenza di divorzio o di separazione legale pronunciata in un paese dell'UE è automaticamente riconosciuta negli altri paesi dell'Unione: non sono necessarie procedure supplementari.

Eccezione - Danimarca

Le norme dell'UE in materia di divorzio e separazione legale (ad esempio riguardo alla giurisdizione e al riconoscimento) non si applicano alla Danimarca.

Fonte: La tua Europa Unione Europea

Nessun commento:

Posta un commento