La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 21 novembre 2019

De la Est la Vest - Expoziție de artă, 2 - 31 decembrie in Roma


» Evenimente › Arte vizuale › De la Est la Vest - Expoziție de artă

De la Est la Vest
Expoziție de artă

Galeria de Artă Accademia di Romania in Roma

Viale delle Belle Arti, 110

02.12.2019 - 31.12.2019

În perioada 02 - 31 decembrie 2019, Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Oradea, organizează Expoziția de Artă vizuală „De la Est la Vest”, realizată de către un grup de 43 de artiști cu un portofoliu de 30 de lucrări de pictură, grafică, textile și 13 lucrări de scuptură, ceramică și instalații.

Conceptulexpoziției presupune o atenție dedicată „perioadei de tranziție” în toată complexitatea ei, de la o etapă istorică la o altă etapă istorică și anexează o serie de întrebări și răspunsuri legate de identitate, loc, tradiții, schimbare, transfer și transgresiune. Patruzeci și trei de lucrări vor construi un cadru complex în careartiștii vor încerca să răspundă întrebărilor prin multiple mijloace de expresie, cuprinzând toate formele de manifestare ale artelor vizuale și depășind granițele vechilor canoane sau șabloane sociale, în nevoia lor imperioasă de eliberare prin artă sau, nevoia de transcendere dincolo uneori de limita de cunoaștere.

„În integrarea europeană - uneori mai rapidă și mai armonioasă, alteori mai lentă și mai contrariantă - ce misiune, ce rol mai pot juca artiștii vizuali, alături de toți ceilalți artiști ? În configurarea unui spațiu mental cât de cât unitar, dincolo de limbi, tradiții și situații istorice diferite, în elaborarea unei politici comune a imaginarului (acest drept inalienabil al fiecăruia dintre noi), artiștii aduc acele ingrediente de sensibilitate acută și de libertate interioară care să ne încurajeze să ne depășim limitările vechi, conformismul de obște, blocajele inerțiale. Artiștii sunt cei care instilează percepții intense și energii emoționale noi, necunoscute, în structurile noastre psihice și intelectuale, care au mereu tendința de a se pierde în mecanicitate și în nivelare globală.

Artiştii sunt în continuare un fel de „celule sensibile”, emoţionale, fantaste, ale marelui Corp biologic şi social al umanităţii pe cale de unificare. Imprăştiaţi în toate naţiunile, ei alcătuiesc în mod nevăzut un fel de „reţea senzitivă” peste planetă, cu care aceasta simte, tatonează, visează un viitor posibil al omului, o evoluţie posibilă a psihismului universal (care nu e limitat, de altfel, la regnul uman). Artiştii formează un fel de „organ vizionar” al existenţei terestre, prin care Viaţa - pelicula organică şi inteligentă ce îmbracă Pământul - încearcă variante de supravieţuire şi evoluţie.

Iar artiștii din România vin, în cadrul acestui vast efort de reconfigurare umană continuă, cu propria lor istorie și sensibilitate, deschisă curajos deopotrivă spre specific și spre universal. Ei vin cu o neobosită sete de modernitate, înrădăcinată constant într-o tradiție arhaică și medievală încă vie, încă productivă la nivelul artefactelor, din care ei își extrag un imaginar extrem de bogat, deschis discret spre panteism și spiritualitate. Ei vin cu o sensibilitate încă racordată la natură și cosmic, cu care filtrează intuitiv toate tendințele estetice ale pieței de artă, cărora le adaugă vectorul de auto-transcendere. Ei vin cu o istorie politică recentă încă dureroasă, dar pe care o transformă în materie primă pentru depășire și transfigurare. Ei vin cu un legat cultural vechi de sute de ani, pe care îl oferă, trecut prin propria lor personalitate, actualității ardente și dificile de azi.

În marea lor diversitate de tehnici și stiluri acordate la „mainstreamul” vizual contemporan, artiștii vizuali din Oradea (un frumos și energic oraș al României de azi) oferă magnificei metropole Roma ofranda lor de imaginar și sensibilitate.”

Magda Cârneci

poet & critic de artă

redactor-șef, Revista-ARTA,

București

Curator: Magda Cârneci

Artiști în expoziție: Alexandru Ciobotariu, Agela Szabo, Corina Baciu, Dan Mircea, Dates Campeanu, Dorin Damaschin, Cosmin Durgheu, Costea Constantin, Darius Martin, Diana Bohnsteindt Gavrilas, Denisa Romocea, Diana Suigan, Dorel Gaina, Erszebet Dobos, Gheongy Kerekes Ujvarossy, Horea Selegean, Florina Iepure, Ieronim Morut, Juhas Imre, Ioan Augustin Pop, Ioan Aurel Mureșan, Katalin Marton, Laszlo Ujvarossy, Marta Jakobovits, Marius Vesa, Mihaela Tatulescu, Miklos Onucsan Noemi Szep Janko, Nina Danci, Ovi Pascu, Remus Ilisie, Raluca Avramut Ferchi, Radu Tarnovean Rudolf Bone, Rodica Indig, Sandor Bartha, Tibi Fekete, Terez Matza, Teofil Stiop, Teodora Bicescu, Tudor Francu, Vioara Bara, Zoltan Imre.

Vernisaj: 2 decembrie 2019, ora 18:00

Link eveniment facebook: https://www.facebook.com/events/408123710141615/

Foto: Denis Romocea, „Un paradis Pierdut”, acryl pe pânză, 100x100 cm. (2019)
-------------------------------------------------------------

Dall’Est all’Ovest

Mostra d'arte visiva

Galleria d’Arte Accademia di Romania in Roma

Viale delle Belle Arti, 110

02.12.2019 - 31.12.2019

Nel periodo 02 - 31 dicembre 2019, la Galleria dell’Accademia di Romania in Roma, in collaborazione con l'Unione degli Artisti di Romania - Oradea, ospiterà la mostra d'arte visiva " Dall’Est all’Ovest" che riunisce opere firmate da 43 artisti romeni: 30 opere di pittura, grafica, tessuti e 13 opere di scultura, ceramiche e installazioni.

Il concetto della mostra implica un focus sul "periodo di transizione" in tutta la sua complessità, da un periodo e da uno scenario storico ad un altro e allega una serie di domande e risposte relative a identità, luogo, tradizioni, cambiamento, trasferimento e trasgressione. Quarantatré opere costruiranno una struttura complessa in cui gli artisti cercheranno di rispondere alle domande attraverso molteplici mezzi di espressione, comprendendo tutte le forme di manifestazione delle arti visive e trascendendo i confini di vecchi canoni o modelli sociali, nella loro urgente necessità di liberare l'arte o di passare, a volte, oltre il limite della conoscenza.

“Quale missione e che ruolo possono mai avere gli artisti visivi, accanto a tutti gli altri artisti nel processo d’integrazione europea, a volte rapido e armonioso, altre volte magari lento e complesso? Nel configurarsi di una coscienza mentale sempre più unitaria, al di là delle lingue, delle tradizioni e delle diverse situazioni storiche, nell’elaborare una comune politica dell’immaginario (diritto inalienabile di ognuno di noi), gli artisti portano quegli ingredienti di acuta sensibilità e di libertà interiore che ci stimolano ad oltrepassare i limiti stereotipati, il conformismo urbano e l’immobilismo inerziale. Gli artisti sono coloro che incanalano percezioni intense ed energie emozionali nuove, sconosciute, nelle nostre strutture psichiche ed intellettuali, le quali tendono sempre a perdersi nei meccanismi e nell’omologazione globale.

Gli artisti continuano ad essere una sorta di „cellule sensibili”, emozionali, immaginifiche, di quel grande organismo biologico e sociale dell’umanità che si sta unificando. Sparpagliati in tutte le nazioni, loro compongono un’invisibile „rete sensibile” globale, attraverso la quale il pianeta sente, saggia e sogna un possibile futuro dell’uomo, una possibile evoluzione della psiche universale (che non è prerogativa del solo regno umano). Gli artisti formano una specie di „organo visionario” dell’esistenza terrestre, per mezzo del quale la Vita - pellicola organica e intelligente che avvolge la Terra - cerca varianti per sopravvivere ed evolversi.

A questo ampio sforzo di continua riconfigurazione umana, gli artisti romeni apportano la propria storia e sensibilità aperta con coraggio verso la specificità e verso l’universale. Vi apportano un’instancabile sete di modernità, radicata costantemente in una tradizione arcaica e medioevale ancora vitale e prolifica al livello degli artefatti, tradizione da cui loro estraggono un immaginario estremamente ricco, tenendo un occhio attento al panteismo e alla spiritualità. Vi apportano una sensibilità ancora legata alla natura e al cosmo, con la quale filtrano in maniera intuitiva tutte le tendenze estetiche del panorama artistico, aggiungendovi la spinta a superare sé stessi. Vi apportano, inoltre, una recente storia politica ancora sofferta, che riconvertono però in materia prima per poter superare e trasfigurare la stessa storia. E finalmente vi apportano un’eredità culturale ancestrale di centinaia d’anni che offrono alla difficile e ardente attualità, non prima di aver passato, però, quest’eredità attraverso il filtro della loro propria personalità.

Con la loro ricca diversità di tecniche e stili concordi con il „mainstream” visivo contemporaneo, gli artisti di Oradea (una bella e vivace città della Romania odierna) offrono in omaggio alla magnifica metropoli di Roma il proprio immaginario e la propria sensibilità.”

Magda Cârneci

poetessa & critico d’arte

capo redattore della Rivista-ARTA,

Bucarest

Curatrice: Magda Cârneci

Artisti in mostra:Alexandru Ciobotariu, Agela Szabo, Corina Baciu,Dan Mircea,Dates Campeanu,Dorin Damaschin,Cosmin Durgheu,Costea Constantin, Darius Martin, Diana Bohnsteindt Gavrilas,Denisa Romocea, Diana Suigan, Dorel Gaina, Erszebet Dobos, Gheongy Kerekes Ujvarossy,Horea Selegean, Florina Iepure, Ieronim Morut, Juhas Imre, Ioan Augustin Pop, Ioan Aurel Mureșan, Katalin Marton, Laszlo Ujvarossy, Marta Jakobovits, Marius Vesa, Mihaela Tatulescu,Miklos Onucsan Noemi Szep Janko, Nina Danci, Ovi Pascu, Remus Ilisie, Raluca Avramut Ferchi, Radu Tarnovean Rudolf Bone, Rodica Indig, Sandor Bartha, Tibi Fekete, Terez Matza, Teofil Stiop, Teodora Bicescu, Tudor Francu, Vioara Bara, Zoltan Imre.

Inaugurazione della mostra: 2 dicembre 2019, ore 18:00

Link evento: https://www.facebook.com/events/408123710141615/

Foto: Denis Romocea, „Un paradiso perduto”, acrilico su tela, 100x100 cm. (2019)

Accademia di Romania in Roma

Nessun commento:

Posta un commento