La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 21 novembre 2019

„Eroi senza gloria” de Liviu Rebreanu, 28 novembre ore 18 a Roma

Joi, 28 noiembrie 2019, ora 18:00, în Sala de conferințe a Accademia di Romania in Roma (Piazza José de San Martin 1), în cadrul întâlnirilor literare organizate lunar de reprezentanța culturală română la Roma, va fi celebrat unul dintre cele mai răsunătoare nume din istoria literaturii române, Liviu Rebreanu, la împlinirea a 134 de ani de la naștere (27 noiembrie 1885) și a 75 de ani de la trecerea sa în neființă (1 septembrie 1944). Și cum cel mai firesc și mai frumos fel de a celebra viața și activitatea unui scriitor este acela de a-i prezenta opera și dea propune publicului noi lecturi și noi interpretări, cu acest prilej va avea loc prezentarea volumului “Eroi senza gloria”, volum publicat în 2018 la Marsilio Editori din Veneția, în traducerea Prof. Angela Tarantino, prin programul Translation and Publication Support al Institutului Cultural Român.

La întâlnirea literară dedicată renumitului scriitor român Liviu Rebreanu vor interveni: prof. univ. dr. Angela Tarantino, traducătoarea volumului și profesor la catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Departamentului de Studii Europene, Americane și Interculturale de la Facultatea de Filozofie și Litere a Universității Sapienza și reputatul istoric prof. univ. dr.Francesco Guida, profesor de Istoria Europei Centrale și de Est în cadrul Departamentului de Științe Politice al Universității Roma Tre.

Evenimentul este promovat de Biblioteche di Roma. Intrarea liberă în limita locurilor disponibile.

***

Despre carte:În cele trei nuvele, plasate în timpul Primului Război Mondial, conflagrația este în aceeași măsură o oglindă, dar și originea sfâșierilor interioare, care își află rezolvarea doar prin moarte. Războiul nu este niciodată un spectacol tragic sau grandios, iar soldații nu sunt niciodată eroi, ci oameni simpli obligați să se confrunte cu un destin inexorabil. Hora morții povestește despre o dispută aprinsă între doi soldați, rezolvată de gloanțele inamice care îi răpun pe amândoi. Catastrofa pune în scenă conflictul de conștiință cu care trebuie să se confrunte protagonistul luptându-se cu „frații” săi români, de care este legat de limbă și etnie (de altfel, este textul care se află la baza unuia dintre romanele fundamentale ale scriitorului bistrițean, Pădurea spânzuraților). Ițic Ștrul, dezertor, capodoperă a prozei scurte românești, își pune întrebări despre obligațiile și sentimentul de apartenență a cetățenilor evrei la un stat național care pare să excludă din trupul său orice fel de diversitate.

Prof. Angela Tarantino, conferențiar de Limba și literatura română la Universitatea Sapienza din Roma, președintele Asociației Italiene de Românistică, este unul dintre româniștii de seamă din Italia. Specialistă în literatura română medievală și din perioada pre-modernă și modernă, a obținut diploma universitară în în 1981 la Universitatea Sapienza cu o teză dedicată flexiunii verbale în Palia de la Orăștie, iar în 1990 a obținut doctoratul în Filologie romanică și italiană cu teza La storia di Filerot e Anthusa. Edizione critica del ms. BAR 1374, publicată în volum în 1996 la Bagatto Libri din Roma. Activitatea sa științifică înregistrează numeroase participări la colocvii naționale și internaționale, precum și un important număr de studii și articole publicate în reviste de specialitate și în volume. De asemenea, este o cunoscută și apreciată traducătoare a unei serii de scriitori români din literatura clasică și contemporană, ca de exemplu: Liviu Rebreanu, Lena Constante, Floarea Țuțuianu, Matei Vișniec, Florin Manolescu, etc. De câțiva ani se ocupă îndeaproape de literatura română contemporană, cu precădere de vocile lirice feminine.

Prof.Francesco Guida este profesor de Istoria Europei Centrale și de Est în cadrul Departamentului de Științe Politice al Universității Roma Tre, departament pe care l-a condus până în decembrie 2018. În perioada 2008-2012 a fost decan al Facultății de Științe Politice din cadrul aceleiași Universități. Director al Centrului Inter universitar de Studii Maghiare și despre Europa Centrală și de Est, Președinte al Asociației italiene de Studii Sud-Est europene, Președinte al Centrului româno-italian de Studii Istorice, director al Centrului de cercetare inter-departamentale asupra Europei Centrale și de Est, Rusiei și Eurasiei de la Universitatea Roma Tre, precum și membru al mai multor comitete științifice și asociații profesionale italiene și internaționale. Este un cunoscut expert italian în istoria modernă și contemporană a României, materie de care s-a ocupat încă din perioada studiilor universitare (1972), când și-a dedicat proiectul de diplomă temei Tudor Vladimirescu și revoluția din1821 în Principatele danubiene în istoriografia românească recentă, temă pe care studiat-o aproape exclusiv în România, datorită unei burse de studiu, sub conducerea profesorului Angelo Tamborra. Acesta l-a îndrumat în domeniul cercetării istorice, atât în Italia, cât și în perioadele de studiu în străinătate. A scris 10 cărți și mai bine de 140 de articole pe teme istorice, publicate în Italia și în alte țări. Cel mai recent volum al său este o istorie a Europei Centrale și de Est în secolul XX, apărut la editura Laterza în 2015: L’altra metà dell’Europa. Dalla Grande guerra ai giorni nostri (Cealaltă jumătate a Europei. De la Marele Război până în zilele noastre). Ce mai recentă monografie a sa dedicată României se referă, de asemenea, la secolele XX-XXI (Romania, Milano, Unicopli, II ed. 2009), iar de curând a fost publicată în traducere românească la editura Cartier (2019). În 1987 cartea sa Italia și Risorgimentul balcanic a câștigat premiul „Howard Marraro”, acordat de American Society for Italian History. În 2003 a primit de la Președintele României Ordinul național Pentru Meritîn grad de ofițer, pentru activitatea sa științifică în domeniul culturii și istoriei române. În 2012 a primit diploma pentru merit cultural conferită de Ministerul de Externe român, cu ocazia aniversării stabilirii relațiilor diplomatice dintre Italia și România. De curând a fost numit Doctor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
------------------------------------------------------

Giovedì, 28 novembre 2019, ore 18:00, presso la Sala conferenze dell’Accademia di Romania in Roma (Piazza José de San Martin 1), nell’ambito degli incontri letterari organizzati ogni mese dalla rappresentanza culturale romena a Roma, verrà celebrato uno dei nomi più rappresentantivi nella storia della letteratura romena, Liviu Rebreanu, in occasione 134° anniversario della sua nascita (27 novembre 1885) e per commemorare 75 anni salla sua scomparsa (1° settembre 1944). E diccome il modo più naturale e più bello di celebrare la vita e l'attività di uno scrittore è quello di presentare la sua opera, portando all'attenzione del pubblico nuove letture e nuove interpretazioni, l'occasione sarà perfetta per presentare il volume “Eroi senza gloria”, apparso nel 2018 presso Marsilio Editori di Venezia, nella traduzione della Prof.ssa Angela Tarantino, con il sostegno del programma Translation and Publication Support promosso dall’Istituto Culturale Romeno.

All'incontro letterario dedicato al grande scrittore romeno Liviu Rebreanu interverrà la professoressa Angela Tarantino, traduttrice del volume e docente presso la cattedra di Lingua e Letteratura Romena del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, in dialogo con il noto storico Prof.Francesco Guida, professore ordinario di storia dell’Europa centro-orientale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre.

L’evento è promosso dalle Biblioteche di Roma.Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili.

***

Informazioni sul libro: Nei tre racconti, ambientati durante la Prima Guerra Mondiale, il conflitto armato è allo stesso tempo specchio e origine di lacerazioni interiori, che si risolvono solo con la morte. La guerra non è mai spettacolo tragico o grandioso, e i soldati non sono mai eroi, ma semplici individui costretti a misurarsi con un destino ineluttabile. La danza della morte narra un’accesa contesa tra due soldati, decisa dalle pallottole nemiche che colpiscono entrambi a morte. La catastrofe mette in scena il conflitto di coscienza che il protagonista deve affrontare combattendo i suoi «fratelli» rumeni, a cui è legato per lingua ed etnia. Iţic Ştrul, disertore, capolavoro della prosa breve rumena, si interroga sugli obblighi e sul senso di appartenenza dei cittadini di fede ebraica a uno Stato nazionale che sembra escludere al suo interno ogni diversità.

Prof.ssa Angela Tarantinoè Laureata in Lingua e Letteratura Romena presso l’Università La Sapienza di Roma (1981), con una tesi dedicata alla flessione verbale nella Palia di Orăştie. Nel 1990 ha conseguito il dottorato di Ricerca in “Filologia romanza e italiana” discutendo la tesi “La storia di Filerot e Anthusa. Edizione critica del ms. BAR 1374”, nel 1996, pubblicata presso l’editore Bagatto Libri di Roma. Dal 1993 all’ottobre 2002 è stata ricercatrice di Lingua e Letteratura Romena presso l’Università La Sapienza di Roma; dal novembre 2002 è professore associato di Lingua e Letteratura Romena, in ruolo prima presso l’Università di Firenze (2002-2013), attualmente presso Sapienza-Università di Roma. I suoi ambiti di ricerca privilegiati sono la letteratura romena medievale; la letteratura romena del periodo pre-moderno e moderno. Da alcuni anni si occupa di letteratura contemporanea, con particolare attenzione per la scrittura poetica delle donne. Traduce poesia e prosa romena classica e contemporanea, come per esempio testi di: Liviu Rebreanu, Lena Constante, Foarea Țuțuianu,Matei Vișniec, Florin Manolescu,etc. Da qualche anno ricopre anche l’incarico di presidente dell’Associazione Italiana di Romenistica.

Prof. Francesco Guida è professore ordinario di storia dell’Europa centro-orientale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, del quale è stato direttore fino al dicembre 2018. Dall’ottobre 2008 a tutto il 2012 è stato anche Preside della Facoltà di Scienze Politiche del medesimo Ateneo. È un conosciuto esperto italiano di storia moderna e contemporanea della Romania di cui si è occupato sin dalle ricerche svolte per la laurea (1972), dedicate a Tudor Vladimirescu e la rivoluzione del 1821 nei Principati danubiani nella storiografia romena recente, ricerche svolte quasi tutte in Romania grazie a una borsa di studio e alla conoscenza del romeno e condotte sotto la guida di Angelo Tamborra con il quale ha proseguito la sua formazione nel campo della ricerca storica, in Italia e durante periodi di studio all’estero. Ha scritto 10 libri e oltre 140 saggi su temi storici, pubblicati in Italia ed all’estero. Il suo libro più recente è una storia dell’Europa centro-orientale nel Ventesimo secolo, apparso presso l’editore Laterza nel 2015: L’altra metà dell’Europa. Dalla Grande guerra ai giorni nostri.La sua più recente monografia sulla Romania riguarda ugualmente i secoli XX e XXI (Romania, Milano, Unicopli, II ed. 2009), da pochi giorni uscita in edizione romena con l’editore Cartier (2019). Nel 1987 il suo libro L’Italia e Risorgimento balcanico ha vinto il premio “Howard Marraro” conferito dalla American Society for Italian History.

Nel 2003 ha ricevuto dal Presidente della Romania l’ordine nazionale Pentru Merit in grado di ufficiale, per la sua attività scientifica nel campo della cultura e storia romena. Nel 2012 ha ricevuto il diploma al merito culturale dal Ministero degli Esteri romeno in occasione dell’anniversario dello stabilimento di relazioni diplomatiche fra Italia e Romania. Direttore del Centro Interuniversitario Studi ungheresi e dell’Europa centro-orientale (CISUECO); Presidente dell’Associazione italiana di Studi del Sud-Est europeo, affiliata all’Association Internationale des Etudes Sud-Est Européens (AISSEE); Presidente del Centro romeno-italiano Studi Storici (CeRISS) e direttore del Centro di ricerca interdipartimentale sull’Europa centro-orientale, la Russia e l’Eurasia (CRIERE) dell’Università Roma Tre. Membro di: Associazione Italiana dei Romenisti, Associazione Italiana degli Slavisti, Associazione Italiana degli Ucrainisti, Associazione italiana di Studi Storici sull’Europa centro-orientale, Commission Internationale des Etudes Historiques Slaves of the CISH (Comité International des Sciences historiques). È componente del Comitato scientifico di alcune riviste storiche in Italia e quattro Paesi europei (Bulgaria, Francia, Romania, Spagna).

Accademia di Romania in Roma

Nessun commento:

Posta un commento