La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 27 maggio 2020

Echivalarea diplomelor de şcoală profesională obţinute în străinătate de cetățenii români

Cetățenii români isi pot echivala  diplomele de şcoală profesională obţinute în străinătate

Depunere dosar

- Online, prin Punctul de Contact Unic electronic pentru diplomele emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană

- Online, prin Punctul de Contact Unic electronic pentru diplomele emise în alte limbi străine

- Registratura Ministerului Educației și Cercetării
Program:
Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00
Vineri, 09:00-11:00

- prin poştă sau curier rapid
Registratura Ministerului Educației și Cercetării Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti
Online, prin Punctul de Contact Unic electronic Sediul universității Online, prin Punctul de Contact Unic electronic Sediul universității

 

Acte necesare / Verificare acte dosar

1. Cerere
2. Diploma de absolvire a şcolii profesionale: copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
3. Actul de studii pentru ciclul școlar absolvit anterior copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
4. Actul de studii din care să reiasă denumirea cursurilor absolvite, durata studiilor, descrierea cursurilor şi a competenţelor dobândite copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
5. Documente personale de identificare, în copie:
- paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
- dovada schimbării numelui (dacă este cazul),
- în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

 Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
- supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;
- pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă; scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea 

Evaluare documente

 Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Verificați stadiul dosarului accesând www.cnred.edu.ro/ro/dosare/

Eliberare atestat

Program:
Luni - Joi, 09:00 - 13:00
- la sediul CNRED, Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
-la Inspectoratul Şcolar al Municipiului București sau Inspectoratele Școlare Județene
-prin poştă, la adresa indicată în cerere
-prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat. Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului; actul de identitate - copie; actul de studii care a fost echivalat - copie; alte documente, dacă este cazul.

Procedura de contestare

Contestaţiile se depun, la registratura M.E.C., în termen de 45 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la CNRED. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

Mirela ANDRONE, inspector
Adresa e-mail: mirela.androne@edu.gov.ro 
Telefon: 021 405 56 71,
Fax: 021 317 85 17

Vineri, 22 Mai, 2020 

Nessun commento:

Posta un commento