La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 7 ottobre 2020

Transferul în străinătate a pensiilor

În vederea realizării transferului de pensii în alte state, în aplicarea legislaţiei comunitare - Regulamentele Consiliului (CEE) nr.1408/71 referitoare la aplicarea sistemelor de securitate sociale salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi nr. 574/72, care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71 - a convenţiilor bilaterale de asigurări sociale la care România este parte şi care prevăd exportul prestaţiilor, precum şi a legii-cadru în vigoare în materie de pensii în România (Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale), Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) a încheiat o convenţie de plăţi cu Citibank România SA, prin intermediul căreia, începând cu luna august 2008, pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor sistemului public se transferă în străinătate, într-un cont bancar deschis de aceştia la o bancă pe teritoriul statului de domiciliu sau de şedere obişnuită, după caz. 

În continuare, vă prezentăm demersurile pe care beneficiarii sistemului public de pensii stabiliţi în străinătate trebuie să le întreprindă pentru asigurarea exportului de prestaţii pe teritoriul statului de domiciliu, cât şi în ceea ce priveşte completarea Părţii C a certificatului de viaţă, la solicitarea beneficiarului.  

Pentru facilitarea înţelegerii acestor instrucţiuni, explicăm următorul termen: 

BENEFICIARI NEREZIDENŢI - beneficiarul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, având locul de şedere obişnuită(definit în legislaţia română în vigoare drept domiciliu sau reşedinţă) pe teritoriul unui stat membru al UE, Spaţiului Economic European sau pe teritoriul unui stat cu care România aplică acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale care prevăd exportul prestaţiilor, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi cu care România nu aplică acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale.

Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor şi al altor drepturi de asigurări sociale şi indemnizaţii prevăzute de legi speciale acordate în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se suportă de beneficiari, prin diminuarea sumelor ce fac obiectul transferului, cu excepţia situaţiilor în care prevederile instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte dispun altfel. 

În conformitate cu prevederile art 10 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.1408/71 precum şi a convenţiilor bilaterale de asigurări sociale la care România este parte, persoana care are dreptul la prestaţii de invaliditate, de bătrâneţe sau de urmaş şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă reşedinţa sa (locul de şedere obişnuită) este stabilită pe teritoriul altui stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul unui stat cu care România aplică instrumente juridice bilaterale. 

În conformitate cu prevederile Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art.90, alin.9, persoana care are dreptul la pensie sau la alte drepturi băneşti care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă domiciliul său este stabilit pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau cu care România nu aplică acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale 

În vederea achitării, prin transfer bancar, a prestaţiilor amintite, casele teritoriale de pensii vor utiliza informaţiile bancare confirmate de beneficiarii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, astfel: 

- beneficiarii stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care România a aplicat sau aplică acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale: în cadrul formularelor de legătură transmise de instituţiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de reşedinţă (locul de şedere obişnuită); 

- beneficiarii domiciliaţi pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau cu care România nu a aplicat, respectiv nu aplică acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale: prin transmiterea la sediul casei teritoriale de pensii, a declaraţiei de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, care constituie dovada în baza căreia plata drepturilor băneşti se face în străinătate, ca urmare a opţiunii titularului.Modelul acesteia este prevăzut în anexa 1. 

Declaraţia de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii: 

- se transmite la sediul casei teritoriale de pensii personal de către titularul drepturilor sau se depune, prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii însoţită de un document care confirmă detalii bancare şi de o copie a actului de identitate a titularului care atestă domiciliul său actual; transmiterea declaraţiei şi a documentelor care o însoţesc se poate face prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, prin scanare şi transmitere la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postate de instituţia menţionată pe site-ul acesteia. 

 - poate fi utilizată şi de beneficiarii stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care România a aplicat sau aplică acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale, în acest caz documentul care confirmă detaliile bancare fiind însoţit de un act care atestă locul de şedere obişnuită. 

 - în cazul beneficiarilor nerezidenţi stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European care nu şi-au exprimat opţiunea cu privire la valuta în care doresc să primească drepturile ce li se cuvin din cadrul sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări, plăţile vor fi efectuate în Euro, cu excepţia beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în cazul cărora plăţile vor fi efectuate în GBP. 

 - în cazul beneficiarilor nerezidenţi stabiliţi pe teritoriul statelor nemembre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, cu care România aplică sau a aplicat acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale, respectiv cu care România nu aplică niciun instrument juridic bilateral în domeniul propriu de responsabilitate, care nu şi-au exprimat opţiunea cu privire la valuta în care doresc să primească drepturile ce li se cuvin din cadrul sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări, plăţile vor fi efectuate în USD. 

Pentru a evita efectuarea unor plăţi necuvenite sau către beneficiari nerezidenţi a căror situaţie s-a modificat, cu efecte asupra obligaţiei casei teritoriale de pensii competente, de a achita drepturile de pensie şi a altor drepturi care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se va utiliza certificatul de viaţă (anexa 2) ca şi instrument de verificare administrativă.  

Certificatul de viaţă va fi: 

 - emis în dublu exemplar, din care unul va rămâne la casa teritorială de pensii competentă, însoţit de dovada comunicării (confirmare de primire sau recomandată); 

 - transmis beneficiarilor nerezidenţi în versiune bilingvă (română şi o limbă de circulaţie internaţională) 

În cazul noilor beneficiari nerezidenţi, dacă între data depunerii cererii de pensionare şi data primei plăţi a pensiei stabilite prin decizia de pensionare s-au scurs mai mult de 180 de zile calendaristice, casa teritorială de pensii competentă va transmite, împreună cu decizia de pensionare, un exemplar al certificatului de viaţă, urmând ca prima plată a drepturilor de pensie să se efectueze, în acest caz, după primirea exemplarului completat al certificatului semnat şi ştampilat care atestă faptul că beneficiarul este în viaţă. În situaţia în care beneficiarii nerezidenţi au transmis, prin unul din mijloacele menţionate anterior, detaliile bancare actuale în perioada de 180 de zile de la data depunerii cererii de pensionare, obligaţia confirmării existenţei noilor beneficiari nerezidenţi prin transmiterea unui certificat de viaţă se stinge.

Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarul nerezident aflat în plată are obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un certificat de viaţă. 

În vederea prezentării certificatului de viaţă, casa teritorială de pensii competentă transmite acestuia, la adresa sa de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al certificatului de viaţă completat în partea A, indicând data limită de transmitere a certificatului de către beneficiar. 

Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa partea B a certificatului de viaţă în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz. 

La solicitarea beneficiarului nerezident autoritatea legală de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz certifică faptul că Partea B a certificatului de viaţă a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, partea C a certificatului. Autoritate legală abilitată să completeze partea C a certificatului de viaţă poate fi şi misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în statul de reşedinţă. 

În situaţia în care beneficiarul nerezident nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă menţionat, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, casa teritorială de pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului începând cu luna februarie a anului în curs. 

Dacă beneficiarul nerezident transmite certificatul de viaţă menţionat,după expirarea termenului stipulat în paragraful anterior, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, vor fi reluate în plată de la data suspendării , cu respectarea termenului general de prescripţie. 

Beneficiarii nerezidenţi vor confirma detaliile bancare şi/sau de reşedinţă, respectiv de domiciliu, potrivit modalităţilor prevăzute în cadrul prezentelor Instrucţiuni ori de câte ori vor interveni modificări ale informaţiilor respective. 

Nessun commento:

Posta un commento