La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 18 febbraio 2021

Oficierea căsătoriei în cadrul Secției Consulare din Italia

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii între cetăţeni români sau dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.

 


Odată cu declaraţia de căsătorie, viitorii soţi prezintă următoarele acte:

 

1. documentul de identitate ro. în termen de valabilitate (buletin /carte de identitate/ carte de identitate provizorie sau pașaport ) – original+2 copii, pentru martori şi soţi;

 

2. certificatul de naştere – original+2 copii;

 

3. certificatul medical privind starea sănătatii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 

4.certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate (”apt pentru căsătorie”) sau nu se poate căsători.


În momentul în care sunteți în posesia certificatelor medicale prenupțiale va trebui să vă prezentați la sediul Secției Consulare, fără programare, în timpul programului de lucru cu publicul, în maxim 3-4 de la eliberarea actului, calculând și luând în considerare zilele de sâmbâtâ și duminică SAU certifícatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile, să fie legalizate cu apostilă şi să fie însoţite de traducerea legalizată în limba română. 


5.Certificatul medical cu mențiunea idoneo/a a contrarre matrimonio se eliberează rezidenților români de către medicul de familie italian a cărui semnătură se certifică de către Azienda Sanitaria Locale Competente (ufficio ASL competent pentru sediul medicului de familie), apostila se aplică la prefectura locală pentru semnătura funcționarului ASL – original + 1 copie;


6.documentele în limbă străină trebuie traduse în limba română și legalizate. 

Traducerile se pot realiza de către un traducator autorizat de Ministerul de Justitie din România, (caz în care este nevoie de legalizarea semnăturii traducatorului) sau la un traducător autorizat din Italia, în acest caz traducerea urmând a fi și ea apostilată.

 

7. documente, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (sentința de divorț definitivă și irevocabilă, certificatul de divorț sau certificatul de naștere cu mențiune de căsătorie și de desfacere a acesteia, certificatul de căsători și certificatul de deces al fostului soț) – original + 2 copii;

 

8. documentul cu care cel puțin unul dintre soți, cetățean român, face dovada rezidenţei în Italia– original + 2 copii;

 

9. convenție privitoare la alegerea de către soți a legii aplicabile regimului matrimonial ales (formularul se poate obține de la Consulat). 

 

IMPORTANT:

Articolul 53 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2011 prevede următoarele:

”(1) După incheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află inscrisă perioada de valabilitate”.

 

Nu este necesară o programare pentru depunerea documentației pentru căsătoria la Secția Consulară Roma.

 

Nu se percep taxe pentru oficierea căsătoriei la Secția Consulară.

 

Important: Fotografierea, filmările video, precum şi prezenţa în incinta Secţiei Consulare a Ambasadei se supun regulamentului intern.

 

Publicații de căsătorie

 

În temeiul art. 13 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

5. documentul cu care cel puțin unul dintre soți, cetățean român, face dovada rezidenţei în Italia– original + 2 copii;


6. convenție privitoare la alegerea de către soți a legii aplicabile regimului matrimonial ales (formularul se poate obține de la Consulat). 

 

IMPORTANT:

Articolul 53 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2011 prevede următoarele:

”(1) După incheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află inscrisă perioada de valabilitate”.

 

Nu este necesară o programare pentru depunerea documentației pentru căsătoria la Secția Consulară Roma.


Nu se percep taxe pentru oficierea căsătoriei la Secția Consulară.


Important: Fotografierea, filmările video, precum şi prezenţa în incinta Secţiei Consulare a Ambasadei se supun regulamentului intern.

 

Publicații de căsătorie

 

În temeiul art. 13 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Sursa: Mae.ro

Nessun commento:

Posta un commento