La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 8 febbraio 2021

Transcrierea actelor de căsătorie și divort in România

În cazul unui divorţ pronunţat în străinătate trebuie să solicitaţi serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, primăriei competente, înscrierea în actele de stare civilă române a hotărârii străine. 

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

- sentinţa de divorţ emisă de autorităţile străine, în original şi în copie, cu traducere legalizată,

în original şi în copie;

- copia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea

menţiunii;

- copia paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine;


În situaţiile în care hotărârile străine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România, cererea se trimite, pentru avizare, la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, de către primăria competentă, însoţită de actul original, copie şi traducerea legalizată a acestuia, în limba română. 


Dacă din sentinţa de divorţ emisă de autorităţile străine nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se solicită declaraţie pe propria răspundere din partea soţului care şi-a schimbat numele de familie după căsătorie din care să rezulte numele pe care doreşte să îl poarte în urma divorţului; numele de familie al celuilalt soţ se poartă numai cu consimţământul acestuia.


Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă se efectuează la primăria din localitatea de domiciliu a solicitantului, cu aprobarea primarului și cu avizul prealabil al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanei. Sau prin procura consulara puteti delega o persoana sa transcrie actele in locul si pentru dvs.


În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au (au avut) domicilii diferite în ţară – la oricare dintre cele două primării.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ- teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliu în România, cu excepţia celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 21/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 a municipiului Bucureşti; cererea se depune personal 

sau prin împuternicit cu procură specială consulară şi se soluţionează în termen de 60 de zile de la data depunerii.

Cererea de transcriere va fi însoțită, după caz, de următoarele documente:

- fotocopii ale certificatelor de naştere și de căsătorie, ale actului de identitate sau paşaportului, după caz;

- dovada calităţii de cetăţean român;

- declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului

cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie, procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

- declaraţia din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;

- declaraţie din partea titularului actului sau a reprezentantului legal, că nu mai există un act transcris/înscris sau reconstituit;

- declaraţii notariale din partea ambilor soţi sau în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează actul de căsătorie, cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial ales de către titularii actului;

- procura specială pentru cazurile în care solicitarea este efectuată de către împuternicit;

- certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pentru persoanele care

dobândesc/redobândesc cetăţenia romana.


Sursa: Ghidul de Reintoarcere pentru Romanii din Diaspora

Nessun commento:

Posta un commento