La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

COMENTARE

Reguli de Postare Comentarii

Valabile din 3 aprilie 2020

1. Site-ul www.romeninitalia.com permite şi încurajează discuțiile, schimburile de opinii şi critica.

2. Vă invităm să nu scrieți în comentarii anumite lucruri despre alte persoane pe care nu le-ați dori scrise despre voi înșivă. Adresați-vă celorlalți utilizatori așa cum doriți să vi se adreseze și aceștia.

3. Vă rugăm să nu postați comentarii ofensatoare sau jignitoare. În cazul unor discuții controversate, păstrați o atitudine respectuoasă și un ton politicos. Vă rugăm să evitați atacurile personale prin insulte și generalizări. Nu confundați un ton provocator cu unul nepoliticos. Cei care doresc să provoace sunt rugați să o facă respectând regulile, fără atacuri personale. Administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a şterge sau de a bloca orice mesaj care conţine limbaj injurios sau care aduce jigniri altor persoane.

4. Fiecare utilizator este răspunzător pentru conținutul comentariului publicat şi este responsabil pentru opiniile sale comunicate online. Site-ul www.romeninitalia.com nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul postat de utilizatori. Revendicările furnizate de terțe părți în urma unor astfel de postări către www.romeninitalia.com sunt considerate drept nefondate.

5. Este interzisă distribuirea de mesaje cu conținut nerecomandat minorilor, neconstituțional, imoral, pornografic, rasist sau violent. Este interzis să se ofere oportunități comerciale pentru favoruri sexuale de orice fel. Nimeni nu poate fi atacat din cauza sexului, strămoșilor, rasei, limbii, naționalității, a țării sale de proveniență, a viziunilor sale religioase ori politice, sau a credinței sale. Comentariile sau injuriile cu caracter sexist sau rasist sunt interzise și vor fi șterse fără excepție. Vă invităm să ne atenționați asupra acestui gen de postări prin e-mail la adresa autore@romeninitalia.com. Postările virulente, care încalcă legea, vor fi șterse fără excepție de către moderatori. Autorii poartă propria răspundere pentru comentariile postate.

6. Comentariile trebuie să respecte aceste condiții și toate legile în vigoare.

7. Site-ul www.romeninitalia.com își rezervă dreptul de a șterge fără explicații suplimentare comentarii cu caracter moral dubios sau lipsite de obiectivitate, chiar dacă acestea nu sunt ilegale.

8. Rugăm atenţie deosebită din partea vizitatorilor site-ului, în cazul inserării datelor publice. Nu răspundem de abuzuri de date personale scrise în comentarii, fiind publice. Utilizatorii au dreptul la modificarea datelor proprii.

9. Aveţi dreptul de a ne cere să ştergem informaţiile referitoare la persoana dumneavoastră, în comentarii, în articole sau în postări, contactându-ne la adresa autore@romeninitalia.com.

10. Administratorii site-ului pot şterge în orice moment comentariile utilizatorilor, în condiţiile în care utilizatorul respectiv nu respectă regulile de comentare.

11. Comentariile sunt moderate pentru a evita spam sau comunicarea datelor personale neindicate.

12. Site-ul www.romeninitalia.com poate fi utilizat numai în scopuri private. Utilizarea comercială, inclusiv în scopuri publicitare, nu este permisă. Pentru publicitate accesaţi pagina Publicitate.

13. Prezentele condiții pot fi schimbate în orice moment, fără consimțământul utilizatorului. Modificările vor fi făcute cunoscute prin publicarea versiunii curente pe această pagină. Vă recomandăm să citiţi periodic prezentul document, pentru a lua la cunoştinţă eventualele modificări.

14. Utilizatorul este invitat să consulte în mod regulat şi termenii de utilizare a site-ului, accesând secţiunea Termeni și Condiții Generale.

15. Întrebări, Sugestii şi Reclamaţii?
Aveţi întrebări referitoare la protecţia datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la site-ul nostru? Nicio problemă, vă ajutăm cu plăcere.
autore@romeninitalia.com
----------------------------------------------------

Regole per la pubblicazione di commenti

Aggiornamento del 3 aprile 2020

1. Il sito www.romeninitalia.com consente e incoraggia discussioni, scambi di opinioni o critiche.

2. Ti invitiamo a non scrivere di altre persone ciò che non vorresti fosse scritto di te. Rivolgiti agli altri utenti nel modo in cui vorresti che questi si rivolgessero a te.

3. Non pubblicare commenti offensivi. In caso di discussioni controverse, mantenere un atteggiamento rispettoso e un tono educato. Evitare attacchi personali attraverso insulti e generalizzazioni. Non confondere un tono provocatorio con uno scortese. Coloro che desiderano provocare sono invitati a farlo secondo le regole, senza attacchi personali. Gli amministratori del sito si riservano il diritto di eliminare o bloccare qualsiasi messaggio che contenga un linguaggio offensivo o che offenda gli altri.

4. Ogni utente è responsabile del contenuto del commento pubblicato ed è responsabile delle proprie opinioni comunicate online. Il sito www.romeninitalia.com non si assume alcuna responsabilità per i contenuti pubblicati dagli utenti. I reclami presentati da terzi in seguito a tali pubblicazioni nei confronti di www.romeninitalia.com sono considerati infondati.

5. È vietato distribuire messaggi con contenuti non raccomandati per minori, incostituzionali, immorali, pornografici, razzisti o violenti. È vietato offrire opportunità commerciali per favori sessuali di qualsiasi tipo. Nessuno può essere attaccato a causa di sesso, origini, razza, lingua, nazionalità, paese di origine, opinioni religiose o politiche o fede. I commenti o gli insulti sessisti o razzisti sono vietati e verranno eliminati senza eccezioni. Ti invitiamo a informarci su questo tipo di post tramite e-mail all'indirizzo autore@romeninitalia.com. I post virulenti, che violano la legge, verranno eliminati senza eccezioni dai moderatori. Gli autori hanno la propria responsabilità per i commenti pubblicati.

6. I commenti devono rispettare queste condizioni e tutte le leggi applicabili.

7. Il sito web www.romeninitalia.com si riserva il diritto di eliminare i commenti moralmente dubbiosi o privi di obiettività, anche se non illegali.

8. I visitatori del sito devono prestare particolare attenzione in caso di inserimento di dati pubblici. Non siamo responsabili per gli abusi dei dati personali scritti nei commenti, essendo pubblici. Gli utenti hanno il diritto di modificare i propri dati.

9. In qualsiasi momento puoi chiederci di eliminare le informazioni sulla tua persona, nei commenti, negli articoli o nei post, scrivendoci all’indirizzo autore@romeninitalia.com.

10. Gli amministratori del sito possono eliminare i commenti degli utenti in qualsiasi momento, nei casi in cui l'utente non rispetti le regole di pubblicazione dei commenti.

11. I commenti sono moderati per evitare spam o la comunicazione di dati personali non indicati.

12. Il sito web www.romeninitalia.com può essere utilizzato solo per scopi privati. L'uso commerciale, anche a fini pubblicitari, non è consentito. Per la pubblicità vai alla pagina Pubblicità.

13. Queste condizioni possono essere modificate in qualsiasi momento, senza il consenso dell'utente. Le modifiche verranno rese note pubblicando la versione aggiornata su questa pagina. Si consiglia di leggere periodicamente questo documento per essere consapevole di eventuali modifiche.

14. L'utente è invitato a consultare periodicamente le condizioni d'uso del sito, accedendo alla sezione Termini e Condizioni di utilizzo.

15. Domande, suggerimenti e reclami?
Hai domande sulla protezione dei dati, sulla politica di utilizzo dei cookie o sul nostro sito web?
Nessun problema, ti aiutiamo con piacere.
autore@romeninitalia.com