La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

DISCLAIMER

Termeni şi Condiţii Generale

Valabil din 29 martie 2020

1. Site-ul www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia oferă acces liber la informaţiile din acest site, şi, din acest motiv, dorim să cunoaşteţi regulile ce trebuie respectate.

2. Dreptul de copyright pentru toate informațiile existente pe acest site este deţinut de www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia. Niciun text de pe acest site nu poate fi reprodus integral sau modificat fără permisiunea anterioară a administratorului. Reproducerea parţială este permisă cu indicarea sursei; reproducerea parţială pe un site web este permisă cu condiţia precizării sursei printr-un link activ catre site-ul www.romeninitalia.com indicând sursa La comunità romena in Italia. Fotografiile pot fi reproduse cu precizarea sursei.

3. Numele, logo, layout şi conţinutul site-ului sunt de proprietatea www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia. Orice altă folosire a acestora nefiind permisă fără o aprobare scrisă anterioară.

4. Articolele publicate pe site din alte surse sunt colectate în intenția siteului, pe baza fiabilității instituției și/sau a ziarului, italian sau român, în conformitate cu D.Leg. 68/03 asupra dreptului de autor. Articolele conțin sursa de proveniență, cu linkul sursei, devenind o reclamă și o contribuție suplimentară la difuzarea lor.

5. Dacă consideraţi că un material de pe acest site, postat de www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia sau de altcineva, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii la autore@romeninitalia.com, astfel încât să putem lua o decizie în cunostinţa de cauză.

6. Site-ul www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia nu aparţine Ambasadei sau Consulatelor române din Italia, şi niciunei instituţii de stat.

7. Site-ul poate culege şi păstra date despre persoanele care viziteaza acest site şi care voluntar furnizează aceste informaţii. De asemenea, site-ul poate aduna şi păstra informaţii referitoare la persoana de contact. Aceste informaţii pot fi folosite pentru a menţine calitatea discuţiilor de pe site la un nivel ridicat.

8. Administratorii site-ului pot şterge în orice moment comentariile utilizatorilor, în condiţiile în care utilizatorul respectiv nu respectă regulile de comentare.

9. Aveţi dreptul de a ne cere să ştergem informaţiile referitoare la persoana dumneavoastră, în postări sau în comentarii, şi să renunţăm la dreptul de a vă contacta. Puteţi face acest lucru contactându-ne la adresa autore@romeninitalia.com .

10. Comentariile sunt moderate pentru a evita spam sau comunicarea datelor personale neindicate.

11. Este politica noastră să nu acceptăm sau să nu luăm în consideraţie orice alte idei sau materiale nesolicitate, care nu au nicio pertinenţă cu site-ul. Nu trimiteţi niciodată niciun fel de astfel de material. Dacă încălcaţi această reglementare, ne rezervăm dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale şi drepturi vor fi proprietatea noastră liberă de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane; vom putea folosi aceste materile în orice scop, incluzând publicitatea, promoţii, fără a fi obligaţi să plătim compensanţii sau orice altfel de obligaţii nimănui.

12. www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia nu işi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastra de comunicare cu acesta. Este strict interzis să legaţi acest site cu alte site-uri sau invers, fără ca in prealabil sa aveţi permisiunea noastră scrisă. Am putea accepta unele legaturi, dar www.romeninitalia.com nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de catre alte persoane decât cele autorizate de www.romeninitalia.com şi nici pentru conţinutul articolelor din alte surse unde este indicată sursa.

13. Este strict interzis să folosiţi sau să contactaţi acest site in scopul distrugerii sau alterării lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau pentru a discredita sau hărţui site-ul sau utilizatorii săi, produsele, serviciile şi colaboratorii acestora. Este interzis ca orice mail nesolicitat să fie trimis către acest site sau prin acest site.

14. Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Nu suntem responsabili pentru fidelitatea, nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său. În niciun caz www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia nu va fi responsabil pentru pagubele utilizatorilor, ale sistemelor de calcul sau altele, chiar dacă www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia a informat asupra posibilitaţii producerii unor astfel de pagube.

15. Folosirea acestui site se face conform acestor reguli, termeni şi condiţii, pe care Dvs. ca utilizator le acceptaţi prin contactarea şi folosirea acestuia; aceste reguli guvernează toate folosirile şi consecinţele ce decurg din acestea.

16. Acestea informaţiile de publicare:
- Locul de publicare: Viterbo – Italia
- Data de publicare: din mai 2008 şi până în prezent
- Furnizor de hosting şi domeniu registrat pe: Blogger, platformă de proprietate Google
- Administrator site: Catalina Sava

17. www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia îşi rezervă dreptul de a revizui şi aduce la zi aceste reguli în orice moment, efectiv din data postării noilor modificări şi amendamente pe acest site.

18. Întrebări, Sugestii şi Reclamaţii?
Aveţi întrebări referitoare la protecţia datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la site-ul nostru? Nicio problemă, vă ajutăm cu plăcere.
autore@romeninitalia.com

----------------------------------------------------------------------------

Termini e condizioni di utilizzo

Aggiornamento del 29 marzo 2020

1. Il sito www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia offre libero accesso alle informazioni presenti su questo sito e, per questo, desideriamo che conosciate le regole da rispettare.

2. Il diritto di copyright per tutte le informazioni presenti su questo sito appartiene a www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia. Nessun testo da questo sito può essere riprodotto integralmente o modificato senza la previa autorizzazione dell’amministratore. La riproduzione parziale è consentita con l’indicazione della fonte; è consentita la riproduzione parziale su un sito web a condizione che la fonte sia specificata da un link attivo a questo sito www.romeninintalia.com indicando la Fonte La comunità romena in Italia. Le immagini possono essere riprodotte specificando la fonte.

3. Il nome, il logo, il layout e il contenuto del sito sono di proprietà di www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia. Qualsiasi altro loro utilizzo non è consentito senza previa approvazione scritta.

4. Gli articoli pubblicati sul sito da altre fonti sono raccolti secondo le finalità del sito, in base all'affidabilità dell'istituzione e/o del giornale, italiano o rumeno, secondo il D.Lgs. 68/03 sul diritto d'autore. Gli articoli contengono la fonte di provenienza, con il link alla fonte, divenendo una pubblicità e un ulteriore contributo alla loro distribuzione.

5. Se ritieni che un materiale su questo sito, pubblicato da www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia o da chiunque altro, violi il copyright o altri diritti, ti preghiamo di scriverci all'indirizzo autore@romeninitalia.com, in modo da poter prendere una decisione in merito.

6. Il sito www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia non appartiene né all’Ambasciata, né ai Consolati romeni in Italia, né ad alcuna istituzione statale.

7. Il sito può raccogliere e conservare dati sulle persone che visitano questo sito e che forniscono volontariamente queste informazioni. Il sito può anche raccogliere e conservare le informazioni di contatto. Queste informazioni possono essere utilizzate per mantenere alta la qualità delle discussioni sul sito.

8. Gli amministratori del sito possono eliminare in qualsiasi momento commenti di utilizzatori, nei casi in cui il rispettivo utente non rispetta le regole di pubblicazione commenti.

9. Hai il diritto di chiederci di eliminare le tue informazioni personali, in post, articoli o commenti, e di rinunciare al diritto di contattarti. Puoi farlo scrivendoci all’indirizzo autore@romeninitalia.com.

10. I commenti sono moderati per evitare spam o comunicazioni di dati personali non indicati.

11. È nostra politica non accettare o ignorare altre idee o materiali non richiesti che non hanno rilevanza per il sito. Non inviare mai tale materiale. In caso di violazione del presente regolamento, ci riserviamo il diritto di considerare questi materiali non riservati e privi della protezione dei diritti o della proprietà personale. Tali materiali e diritti saranno di nostra proprietà e saranno privi di qualsiasi pretesa di qualunque tipo; possiamo utilizzare questi materiali per qualsiasi scopo, incluse pubblicità e promozioni, senza dovere alcun risarcimento o avere altri obblighi verso nessuno.

12. www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia non si assume alcuna responsabilità per la sicurezza di questo sito o della modalità di comunicazione dell’utente con esso. È severamente vietato collegare questo sito ad altri siti web o viceversa, senza la nostra previa autorizzazione scritta. Potremmo accettare alcuni collegamenti, ma www.romeninitalia.com non si assume alcuna responsabilità per i siti non affiliati ai quali può essere collegato. Inoltre, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i materiali pubblicati su questo sito da persone diverse da quelle autorizzate da www.romeninitalia.com, né per il contenuto di articoli provenienti da altre fonti in cui è indicata la fonte.

13. È severamente vietato utilizzare o contattare questo sito allo scopo di distruggerlo o alterarlo, il suo contenuto o la sua sicurezza o di screditare o molestare il sito o i suoi utenti, i loro prodotti, servizi e collaboratori. È vietato inviare e-mail indesiderate a questo sito o tramite questo sito.

14. Questo sito è offerto in questa forma senza altre garanzie. Non siamo responsabili per la fedeltà, discrepanze, indisponibilità o altri difetti di questo sito o del suo contenuto. In nessun caso www.romeninitalia.com La comunità rumena in Italia sarà responsabile per danni a utenti, ai sistemi informatici o altro, sebbene www.romeninitalia.com La comunità rumena in Italia abbia informato della possibilità di produrre tali danni.

15. L'uso di questo sito è fatto secondo queste regole, termini e condizioni, che accetti come utente nel momento in cui lo utilizzi; questi termini regolano tutti gli usi e le conseguenze di ciò.

16. Queste le informazioni di pubblicazione:
- Luogo di pubblicazione: Viterbo – Italia
- Data di pubblicazione: da maggio 2008 ad oggi
- Fornitore di hosting e dominio registrato su: Blogger, piattaforma di proprietà di Google
- Amministratore sito: Catalina Sava

17. www.romeninitalia.com La comunità romena in Italia si riserva il diritto di rivedere e aggiornare queste regole in qualsiasi momento, a partire dalla data di pubblicazione su questo sito delle modifiche ed emendamenti.

18. Domande, suggerimenti e reclami?
Hai domande sulla protezione dei dati, sulla politica di utilizzo dei cookie o sul nostro sito web? Nessun problema, ti aiutiamo con piacere.
autore@romeninitalia.com